I-SBA itsolise ekuziseni izakhono zokufunda nokubhala kubantu abasebenzisa isi-Afrikaans.

Kweli candelo, abantu abaphila nokhubazeko ekufundeni nasekuveni banako ukufikelela kumaqhalo namabali akwiilwimi ezahlukileyo.

Vuur

Sonke sothe umlilo omnye

Uguqulelo olufinyeziweyo kweiilwimi ezilishumi elinanye ezisemthetheweni zesizwe

publikasies

Robbie die rowwe rot/Umabuzi ogadalala

publikasies

Vlooi en die Sneeuman

Afrikaans story

5 Episodes / ± 25 MB elk

Ngenxa yekhovidi-19, iprojekthi yethu ebanjelwa minyaka le e-Artscape Theatre ayikwazanga ukwenzeka ngokukhuselekileyo. Ukuza nesisombululo, i-Vlooi/Kipper Radio, Krazy Katz Productions, Oxford University Press kunye ne-Artscape zisebenzisene ekuphuhliseni ezi ziqendu zesi-Afrikaans.

Isitshixo somlingo sithata u-Vlooi nabahlobo bakhe sibase kuhambo oluya e-South Pole, apho badibana noonombombiya okanye iiphengwini kunye nendoda yekhephu. Kolu hambo, ikhephu liyanyibilika ngenxa yokufudumala kwemozulu kwilizwe liphela, kwaye abahlobo basebenzisa esi sitshixo ukunceda indoda yekhephu kunye noonombombiya.

publikasies

Fatima

Scroll to Top