woeker2

Uphuhliso ngeziBalo

I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje.

Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma Kapa bazimase le nkomfa e-Kirkwood ngomhla wama-27 kweyeThupha.

I-SBA yinkampani exhobisa ngesi-Afrikaans kwaye engenzi nzuzo. Izimisele ukunika isi-Afrikaans isidima, kwaye nokuphuhlisa izakhono zokufunda, ukubala nokubhala ngesi-Afrikaans. Izibalo zibonwa njengolunye uhlobo lwezakhono, kwaye yiyo lonto inkxaso yezibalo iye yaziswa kwezi nkomfa zophuhliso ngezibalo eziye zabanjwa kuyo yonke le minyaka mithandathu idlulileyo.  Ezi nkomfa zaziwa ngomongo othi: Proliferation Through Mathematics / UPhuhliso ngeziBalo.

Inkampani i-Van Lill & Jovner Consulting Pty Ltd ibhexeshe le nkomfa egameni le-SBA kwaye isebenzisene nesebe lezemfundo laseMpuma Kapa. Le nkomfa ibonelele ngoqeqesho olutshatsheleyo kubahlohli bezibalo abantetho isisi-Afrikaans.  Ootitshala bamabanga asezantsi naphezulu baxhotyisiwe kule nkomfa ngezakhono ezintsha ngakumbi kwiinkalo ebezikhethiwe ngaphambili kwikharityhulamu.  Abahlohli baye babonelelwa nangezincedisi ezinokusetyenziswa kumagumbi ezibalo.

U-Suma Jovner wase-Van Lill & Jovner Consulting Pty Ltd uthi: “Uqeqesho lootitshala lusenziwa ngesi-Afrikaans nangoku. UPhuhliso ngeziBalo ayilulo uthotho lwezifundo, koko ziiseshoni ezenziwayo ukunceda abahlohli abanobuchule obahlukileyo ekwenzeni izibalo zibelula kubafundi. Bonke abo bebefundisa, basebenze ngokubonakalayo, kwaye beyazi kuthetha ukuthini ukufundisa izibalo. Ngalo mhla, ootitshala banikwe ihlombe ngezibalo okokutsha ukuze bancancise oogxa babo ngezinto abanokuzicinga malunga nokufundisa esi sifundo eklasini.”

U-Gerswin Cupido, ongumququzeleli weli phulo kwi-SBA, uthi izibalo sisifundo esibalulekileyo esikolweni emva kweso sokufunda ngolwimi lwasekhaya. “Kuyimfuneko uphile ubomi bokwazi ukufunda, ukubhala nokubala kuzo zonke izigaba zakho zobomi. Kungoko le nkomfa ibhexeshwa ukuze abafundi babenako ukuncedwa bangazoyiki izibalo, kwaye bakhuthazwe kwizakhono nothando lwamanani neempawu.” Le ibiyinkomfa yesibini yezibalo. Eyokuqala, eyayimpumelelo, yabanjelwa e-Parkwood eNtshona Kapa.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top