Kokerboom

Ugqaliselo lweSiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (i-SBA) ekuziseni ulwazi lokufunda nokubhala olusebenzayo kuye wonke umsebenzisi wesi-Afrikansi lungene kwiqonga elitsha ngokuguqula incwadi yaso yokuqala yabantwana, iDie Kokerboom, ibali leKrisimesi libe yifilimu yoopopayi.

Ibali lokuqala labhalwa ngo-2015 ngumlobi waseDenmark uKlavs Skovsholm. Ngothelelwano ne-SBA, eli bali laguqulelwa ngokukodwa kubaphulaphuli baseMzantsi Afrika laza laguqulelwa kwisiBhulu.

Injongo ye-SBA ngale ncwadi yamabali yayikukubethelela uthando lokufunda kubafundi abaselula nokubakhokela ekubeni bazifundele ukuzonwabisa. Ngoko ke, le ncwadi yatyetyiswa ngamaphepha anemibala yaza yaguqulelwa kwisiXhosa, isiNgesi, isiKhoekhoegowab, isiSuthu neKiswahili.

Inguqulelo efinyeziweyo yale ncwadi ishicilelwe ngazo zoli-11 iilwimi ezisemthethweni.

Isigqibo sokuguqula incwadi yomthi womphongolo ibe yifilimu yoopopayi savela emva kokuba i-SBA ifumanise ukuba abanye babafundi besikolo saseLangerug eWorcester abakwazanga kufunda ibali ngenxa yokukhubazeka ekufundeni.

Kwangaxeshanye, ugqaliselo lwe-SBA kwidijithali lwandisiwe kwaye yayilelona thuba lifanelekileyo lokubonisa le ncwadi. UMartinus van Tee, owazoba amaphepha afakwa imibala kule ncwadi, naye wayila ifilimu yoopopayi.

Ifilimu yoopopayi inemizuzu elishumi ubude nomculo omtsha owenziweyo ukunika ibali impembelelo enkulu kunamagama nje. Ngale filimu yoopopayi, i-SBA ifuna ukuqinisekisa ukuba lonke ulwazi lokufunda nokubhala lwabafundi luyandiswa kwaye luhambelana nexesha lokukhethwa kwethekhinoloji phakathi kwabantu abatsha.

I-SBA ikwapapashe ezinye iincwadi ezimbini zabantwana, uFatima noRobbie the Rough Rat, eziza kuboniswa kungekudala njengemiboniso bhanyabhanya.

Iincwadi zamabali ziyafumaneka njengeencwadi zokufunda zedijithali kunye nezokufaka imibala kwi-app ye-SBA, ukuFunda kwe-SBA. Ikwafumaneka ukuba uyikhuphele mahala apha https://sbafrikaans.co.za/

  • I-SBA ngumbutho ongenzi nzuzo ogxile kuphuhliso lolwazi lokufunda nokubhala olusebenzayo kunye nenkxaso yokufundisa. Iiprojekthi zethu ziboniswa rhoqo ngonyaka kugxininiso oluthile lwejografi, ingakumbi kwimimandla yasemaphandleni eNtshona naseMntla Koloni.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top