Nelmari-en-Athina-1024x768

Esi sikolo sivuleleke kubafundi abangama-23 abaphuma kulo lonke elaseNtshona Koloni abebeyinxalenye yeSiseko sokuXhobisa ngeProjekthi yeKamva yeAfrikansi (SBA) iminyaka emine. Ngethamsanqa, aba bantu baselula abazange bathunyelwe belambatha kwilizwe elingaziwayo.

Ngeeholide zesikolo ngoDisemba, abafundi baye kumasifundisane iintsuku ezintathu. Iworkshop ibiyiworkshop yokugqibela yoqeqesho lweminyaka emine oluqhutywa yi-SBA’s Gerswin Cupido.

NgokukaCupido, injongo yale projekthi yayikukuxhasa abafundi abazimiseleyo, nababonisa amandla okukhokela.

“Besifuna ukubanceda bahlukane nentlupheko,” utshilo uCupido.

Funda ngakumbi apha: https://www.netwerk24.com/netwerk24/nuus/aktueel/projek-help-leerlinge-om-toekoms-aan-te-gryp-20211217

IProjekthi yeKamva yathatha iminyaka emine. Olu lutsha luchongwe njengabafundi beBanga le-9, phakathi kwabanye, eVredendal Secondary, Nuwerus High School, Cederberg Academy (Citrusdal), Jan Kriel School (Kuils River) naseThembalethu Secondary eGeorge.

UCupido uthi imodeli yenkqubo yakhelwe phezu kokuthantamisa nokucebisa abafundi abavela kuGr. 9 ukuya gr. 12 ukunika. Ngesi sithuba, i-SBA yanceda abafundi ukuba balandele izifundo ezizizo ezichanekileyo, amacandelo okufunda kunye nokukhetha amakhondo omsebenzi.

Noko ke, kwabo bangazange bakhawuleze bafune ukufunda, le ndibano yayiyeyona ifanelekileyo.

Bonke abafundi bazimasa iworkshop apho babeneeklasi eziliqela. Ebudeni bezi klasi, baxhotyiswe ngezakhono zokubhala ii-CVs nee-cover letters kananjalo baqeqeshelwa ukushishina, ukufunda ngezimali kunye nezakhono zonxibelelwano.

Funda apha malunga nento ethethwe ngabafundi. https://www.son.co.za/Nuus/Kaapsenuus/23-leerders-in-regte-rretning-20211220

Inqaku eliphezulu apho u-2021 waphela khona kubafundi sisiqalo seeprojekthi ezintsha ze-SBA.

Kulo nyaka, i-SBA ixakeke ziiprojekthi ezahlukeneyo eMntla Koloni. Iprojekthi yokufunda iZoë, ethiwe thaca eNtshona Koloni ukususela ngo-2011, yenye yeeprojekthi zokuqala kulo nyaka.

Iprojekthi yokufunda yandiselwa kwimimandla yaseMntla Koloni kulo nyaka uphelileyo. Ngenkxaso-mali eqinileyo yeKomishoni yeLotho yeSizwe eyi-R385 301, le projekthi ngoku yandiselwa kwizikolo ezininzi zoMntla Koloni.

UNelmari Kemp, umphathi weprojekthi yokufunda, uthi malunga nama-70 ezikolo zaseprayimari ezikwiindawo ezikufutshane neGaries, Springbok, Kakamas, Keimoes nase-Upington eziya kuthatha inxaxheba kulo nyaka.

“Injongo yeprojekthi yokufunda ayikokuthatha indawo katitshala, koko kukomeleza izandla zikatitshala kulo msebenzi ubalulekileyo. Ikwamalunga nokukhuthaza ukubandakanyeka koluntu kwimfundo yabantwana bethu, ”utsho uKemp.

Ukongeza kule projekthi, kukwakho nezinye iiprojekthi ezininzi ezindala nezintsha ethi i-SBA ibandakanyeke kuzo kulo nyaka. Hlala ujonge sbafrikaans.co.za ukuze ufumane ukhuphiswano olunika umdla.

I-Covid-19 iqalise iiprojekthi ezininzi kwixesha elidlulileyo kwaye nangona ukuphela kobhubhane kungekabonakali, i-SBA inethemba lokuba iya kuba nempumelelo ngakumbi kwiiprojekthi kulo nyaka.

Ngamazwi kaProf. UMichael le Cordeur, iNtloko yeziFundo zeKharityhulam kwiYunivesithi yaseStellenbosch kunye noSekela-Sihlalo we-SBA:  Ngamana izifundo ezifundwe kunyaka ophelileyo zinokunika izisombululo kwimingeni yalo nyaka.” I-SBA ikunqwenelela okuhle kodwa kunyaka omtsha.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top