Ramona Kock, storievoorleser by Pescodia Primêr in Kimberley, bied ʼn storiesessie in die buitelug aan.

Iprojekthi yokufunda i-Zoë ye-SBA ineminyaka elishumi isabelana ngovuyo lokufunda nabantwana. Oodade abancinci bakaZoar, uZoë noNasia Davids ukuthanda ukufunda kunye nomnqweno wabo wokuba bakwazi ukwabelana ngeencwadi nabahlobo ngexesha leeseshini zabo zamabali yayingexesha apho le projekthi iphambili ye-SBA yavela khona.

Le projekthi ijolise ekukhuthazeni amava okufundela-ukonwaba phakathi kwabantwana abancinci ngokufunda. Izikolo ezibandakanyekayo zifumana ithuba lokuqeqesha amalungu oluntu njengabafundi bamabali, abathi emva koko beze ukwabelana ngovuyo lweencwadi rhoqo ngeveki ngeeseshoni zokufunda ezisebenzisanayo.

Amanyathelo abafundi bamabali ukuziqhelanisa nemingeni ye-Covid-19 kulo nyaka uphelileyo asothusile. Amaqela aboniswa phandle ngexesha lemozulu evumayo awazange anciphise imingcipheko yokhuseleko kuphela, kodwa ngosuku lwesikolo ubukhulu becala anika uxinzelelo kwaye adale nesithuba sokuphumla ngexesha leeseshoni zamabali.

URamona Kock, umfundi wamabali ePescodia Primary eKimberley, ubonisa iseshoni yokubalisa ngaphandle.

Iinzame ezongezelelekileyo ngeepropu kunye nokudalwa kwelizwe lentelekelelo kwakhona kwanceda ukuphambukisa ingqwalasela kwinto yokuba kwiimeko ezininzi abafundi bebengakwazi ukutshintshiselana ngeedesika zesikolo sabo seklinikhi ngesithuba esisese mat.

  • UChakwanda Mahongo (unkXunkhwesa Combined School, ePlatfontein) usivulela amabali amangalisayo ngexesha lesifundo sakhe.
  • UDonelle noCharney van der Linde basetyenziswa ngumfundi wamabali uMalony Malgas (iVenus Primary, eKimberley) ukuze bafake imibala kumabali ngoonopopi bezandla.
  • Ngaphandle kwento yokuba kwiimeko ezininzi kuye kwafuneka ukuba abafundi bahlale ezitafileni zabo ngexesha lebali, uViola Swartz ubonisa indlela awayesenokucinga ngayo ihlabathi lase-Idas Valley Prayimari ngemizobo nokulinganisa.

Ngethuba lomgodi weprojekthi kulo nyaka, abafundi abangama-2531 bebonke bakwazile ukuba yinxalenye yeeseshoni zamabali qho ngeveki eziqhutywa ngabafundi bamabali abangama-50 kwizikolo zaseprayimari kumasipala ombaxa weKapa, kuMmandla onzulu weKapa, kwingingqi yaseLaingsburg, kumasipala waseBitou, Stellenbosch kunye neKimberley.

Iprojekthi yaqukunjelwa njengesiqhelo kulo nyaka ngomsitho wesatifikethi apho abathabathi-nxaxheba bafumana ukuwongwa ngokuqhubekayo ngokuthatha inxaxheba ngomdla kunye novelwano.

  • UCelestine Lourens ngethuba lomsitho wesatifikethi nelinye lamaqela akhe amabali ePaul Greyling Primary eFish Hoek.
  • Umfundi wamabali uAstrid Williams unikezela ngesatifikethi kuQuade Bengtson, onomdla wokufunda kwiPniel Primary.

Ukutyelela incwadi eBersheba

Ngomhla we-12 ku-Okthobha, i-SBA ibe nenyhweba yokusingatha indibano yocweyo yokufunda yamalungu oluntu eBersheba ngaphandle kwaseKirkwood ngokumenywa kwegqala lomdlali weqonga uThoko Ntshinga. Eyona njongo iphambili kukuseka iklabhu yamabali yengingqi ukukhuthaza uthando lokufunda phakathi kwabantwana boluntu kwaye ekugqibeleni kube negalelo kumgangatho uwonke wokufunda nokubhala. Uluntu lweelwimi ezahlukeneyo lwale ngingqi lukwadala indawo emangalisayo apho abafundi banokuthi baphuhlise uxabiso ngoluntu lwethu oluthetha iilwimi ezininzi.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top