Foto 2

Amabali e -SBA’s Cedarberg kuMnyhadala weentyatyambo wasendle waseClanwilliam

Iprojekthi yaMabali e-SBA, ekhokelwa ngusihlalo we-SBA uGq. Sandra Prinsloo, ijolise ukusukela ngowama-2015 ukususa amabali abantu elubala ngokutyelela iindawo ezizodwa, ngaloo ndlela izalisekisa kwaye ilondoloza ulwimi lwelizwe lethu kunye nelifa lemveli lenkcubeko. Ukuza kuthi ga ngoku, iqela lokurekhoda latyelela ummandla waseCederberg laza lathabatha amabali abantu base-Eselbank naseHeuningvlei.

Ngamabali anjengombhiyozo womlinganiswa owahlukileyo wommandla waseCederberg, ngoko ke yayisisigqibo esinengqiqo ukunxulumanisa ukusungulwa kwamaBali aseCederberg nomnye umbhiyozo wenkangeleko yelizwe laseCederberg – uMnyhadala waseWildflower waseClanwilliam.

Ukufakelwa kwevidiyo yamaBali aseCederberg bekujongwe ukusuka ngomhla wama-25 kuAgasti ukuya kumhla wesi-5 kuSeptemba kwiMyuziyam yeNtolongo eNdala eClanwilliam.

Ngexesha lomnyhadala, iindwendwe zinokuhamba ngevidiyo ezibalisayo- yonke iKrisimesi iPasi ecaleni kweBhanki yedonki- kwaye okomzuzwana babone umhlaba ngamehlo ababalisi bamabali abasi-8 ababelana ngamava abo asondeleyo ukusuka kwiintsuku ezidlulileyo.

Iincoko ezisondeleleneyo, uburharha obukhethekileyo kunye nolwimi, kunye neemeko zemozulu ezimandundu ezithi kamva zibe ngumlinganiswa ebalini, zinegalelo kwimveliso eyodwa enokuthi inikezelwe njengomthombo wembali kwabanye ngelixa inika ingqalelo kuluntu kwindawo ebonakalayo

Izaci zamanzi zisebenza kumlomo wesithethi

Izaci zidla ngokuchazwa njengezinongo zolwimi. Incwadi yezaci zeelwimi ezininzi ze-SBA, Sonke sisela kumlambo ofanayo , eyapapashwa ekuqaleni kwalo nyaka, ijolise ekubambeni umbala kunye nencasa yolwimi kunye nelifa lenkcubeko elihamba kunye nalo. Nangona kunjalo, ukuqinisekisa ukuba esi siqholo sesiqholo sebhotile siyasetyenziswa, kwagqitywa ekubeni kuyilwe isandi esivakalayo sencwadi yezaci ukubonisa indlela ezi ncasa ziqaqambisa ngayo ipalethi yesithethi ngokomxholo.

Incwadi esele ikho yongezeleleka ngeziqephu ezimfutshane zedrama ezibonisa indlela izaci zesiBhulu, isiXhosa nesiNgesi, ngokulandelelana, eziphila ngayo emlonyeni wesithethi kwaye ngoku zifumaneka simahla kwiwebhusayithi. Esi sibhengezo saphehlelelwa kubhiyozelwa uSuku lweHlabathi lokuFunda nokuBhala ngomhla wesi-8 kweyoMsintsi.

Amagqala omdlalo weqonga uThoko Ntshinga kunye noSandra Prinsloo babephakathi kwamagcisa elizwi awayedlala indima etolikiweyo yencwadi yezaci.

Ayipheleli nje ekurekhodweni okurekhodiweyo ekwenza kubemnandi ukumamela kumntu othanda ulwimi, kodwa ikwabonelela abafundisi-ntsapho ngendlela esebenzisekayo neqhelekileyo abafuna ukufundisa izaci xa befundisa. Cofa apha ukuze umamele isandi esirekhodiweyo esifutshane sesaci ngasinye uze ufumane umbala nencasa yolwimi.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top