Chemie voor

Ucweyo ngobuNzululwazi beeKhemikhali – chemical science workshop

“Ngamanye amaxesha ukuthetha ngesifundo sobuNzululwazi bamaChiza okanye beeKhemikhali (Chemical Science) kuba nzima kakhulu. Kodwa kolu cweyo ndifunde indlela yokusenza lula kwaye ndisigcine sinika umdla kubafundi.” Utshilo u-Shirley Cook, ongutitshala e-La Trobe Primary School e-Enon, emva kocweyo lwamachiza ngoMgqibelo obe lubanjwe yinkampani exhobisa ngesi-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA).

U-Cook uyenye yeetitshala zaseMpuma Kapa eziqikelelwa kuma-20 ebezizimase ucweyo e-Kirkwood. Ezi nkcweyo zibanjelwa kwiindawo ezahlukileyo, zenzelwe ootitshala abafundisa amabanga asezantsi kwaye oku kwenziwa ngentsebenziswano ne-Stellenbosch University Chemistry Outreach Initiative (SUNCOI).

Ootitshala khange baziyekele kwaye abakhange balibazise ekunxibeni iidyasi zabo zase-labhorathri kolu cweyo lomsebenzi obonakalayo.  Benze imifuniselo okanye ii-ekhsperimenti ezisibhozo ezibonakalayo, besebenzisa izinto zasekhaya ezifana neviniga, i-oyile yokupheka, amanzi, umgubo wokubhaka kunye ne-baking soda.

 UGqr. Rehana Malgas-Enus, ongumhlohli omkhulu kwiSebe lobuNzululwazi lwamaChiza ne-Polymera kwiFakhalthi yobuNzululwazi ngeNdalo phaya kwiYunivesithi yase-Stellenbosch, ubhexeshe ezi nkcweyo. Uncediswe nguJabu Lukhele okwa lilungu leli sebe. U-Malgas-Enus uthi baphoswe kakhulu zizinto ezininzi ngethuba lekhovidi-19. “Kulo nyaka sizimisele ukuzigcina iinjongo zethu nezinto esizinikezele kuzo.”

Kulo nyaka olu cweyo lwase-Kirkwood belubanjwe okwesine. Olokuqala luqhutyelwe e-Kranshoek e-Plettenberg Bay, lwalandelwa lolunye e-Atlantis kwakunye nolunye e-Springbok, eMntla Kapa. “Zonke ezinkcweyo beziyimpumelelo. Siye silubone luyimpumelelo xa utitshala enehlombe kwakho ngesifundo esi kwaye ejonge phambili ukwabelana nabafundi ngale mifuniselo.”

U-Wayne Basson, ongumfundisi-ntsapho e-Mistkraal RC Primary School e-Kirkwood, uyincomile imisebenzi ye- SBA  ne-Suncoi.  “Ukuba bendiyonwabele ngohlobo endiyonwabele ngayo, kucacile nabantwana baza kuyonwabela. Ndijonge phambili ukuyenza le mifuniselo nabantwana eklasini.”

I-SBA ne-Suncoi ziye zamema abafundi bematriki abaphuma kwizikolo ezahlukileyo kwingingqi ye-Nelson Mandela Bay. Aba ngabafundi abenza izifundo zobunzululwazi kwaye basiwe kwilabhorathri yobunzululwazi yeYunivesiti yase-Nelson Mandela. Ukundwendwela ezi labhorathri yinxalenye yenkqubo yamachiza ye-SBA kwaye inika abafundi ithuba lokungcamla amabakulindele kwinkalo yabo yokufunda. Abafundi bebeqala ngqa ukungena phakathi elabhorethri.

U-Gerswin Cupido, ongumphathi weprojekthi e-SBA, uthe le nkqubo yamachiza/yeekhemikhali iphele ikwinqanaba eliphezulu. “Ibingumdla omkhulu ukubona abafundi bezonwabele ngethuba bekwilabhorathri. Olu cweyo lwase-Kirkwood lwamkelwe ngokuncomekayo ngootitshala.”

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top