767x480 SBAfrikaans Mr Presidents

KwiNtetho yakhe engoBume beSizwe, uMongameli Cyril Ramaphosa wenze izindululo ezincomekayo ngezemfundo. Nangona kunjalo, wenze izithembiso ezininzi angenakukwazi ukuzigcina, ubhala uMichael Le Cordeur kwileta evulekileyo eya kumongameli.

Obekekileyo Mnu

Ndingathanda ukusabela kwisimemo sakho sokuba abemi boMzantsi Afrika abaqhelekileyo bangene kwiingxoxo kunye nawe. Umfundisi-ntsapho wam wayephulaphula ngokukhethekileyo ngayo nantoni na ephathelele inkqubo yemfundo nendlela esinokuyiphucula ngayo. Ngokukodwa, ndinomdla kwindlela wena, kwaye ndikucaphula ngayo, “ufuna ukufikelela kwezo ndawo zoluntu eziye zaneliseka, zingenamdla, okanye zihlanjululwa ngeendlela ezahlukeneyo zengxoxo kunye nokuzibandakanya.” Manditsho kwasekuqaleni ukuba andingomntu othanda izinto ezimbi. Ukuba bekunjalo, ngendivumele ukungabikho kokusesikweni kwexesha elidluleyo nobuhlwempu endakhulela nabo ukuba bube nesandla ekusukeleni kwam inkululeko yemfundo. Ukuba ndinokuphinda ndikucaphule kwakhona: “(mna) andizange ndinikezele kumandla okuphelelwa ithemba kunye nokunqotshwa.”

Iimbono zam zokuqala zentetho, zintle kakhulu. Wenze kakuhle, Mnu. Mongameli, ndiye ndakwazi ukuchonga ngokucinga kwakho kuhambo lwethu oluhlangeneyo kule minyaka ingama-25 idlulileyo, okuhle nokubi, kwaye ngamanye amaxesha nokudabuka kwakho okunzulu malunga nexesha lethu elidlulileyo elibuhlungu. Ukanti ngaphakathi kum kukho ilizwi elifuna ukuvuyisana nani ngenxa yokuba “njengesizwe ezahlukahlukeneyo siye safumana eyona mpumelelo inkulu ebantwini”: Ukuseka idemokhrasi ngempumelelo xa ihlabathi lonke lalingakholelwa kuthi alizange libe nalo. . Yiyo loo nto ndivuyisana nani uloyiso lwenkululeko yethu, uloyiso lwedemokhrasi yethu eselula phezu kwengcinezelo yobuhlanga, “uloyiso lwethemba phezu kokuphelelwa lithemba.” Ngokwenene singakwazi ukuziphulula emqolo.

Kodwa, Mnu Mongameli, emva kweminyaka engama-25 yolawulo lwentando yesininzi, ndingathanda ukuvumelana nawe ukuba kufuneka siqale sizibuze imibuzo embalwa kwaye siyiphendule ngokunyanisekileyo nangokunyanisekileyo: Ngaba abo babecinezelwe mandulo bayayinandipha inkululeko namhlanje? Kule minyaka ingama-25 idlulileyo, ngaba siye saphumelela ukuseka uluntu apho bonke abemi boMzantsi Afrika bayalingana? Ngaba siye sakha inkqubo yemfundo apho intswela-bulungisa yexesha elidlulileyo ingasayi kumisela imfundo yomntwana? Ingaba sikwazile ukunika ulutsha imisebenzi? Ingakumbi njengoko kubonakala ngathi ulutsha luyifezekisile indima yalo yekhontrakthi – eyile yokupasa imatriki?

Into endiyivumayo nawe kukuba ulutsha lwethu “kufuneka lufake unyawo lwabo emnyango kwihlabathi lomsebenzi.” Kulo titshala uzinikeleyo, kuyavakala kakhulu ukubeka uphuculo lwemfundo yethu kwindawo yesibini kuluhlu lwakho oluphambili emva kokukhula koqoqosho. Ngaphandle kwenkqubo yemfundo esebenzayo, uqoqosho loMzantsi Afrika belungazukwehla, kwaye inguqu yesine kwezoshishino ibiya kuhlala iliphupha.

Engakhuselekanga kwaye elambile

Kukho ukunqongophala kwendawo yokudwelisa yonke into efunwa yimfundo yaseMzantsi Afrika ngokomxholo wale leta. Ndiyabulela kule minyaka ilithoba idlulileyo (engenaziqhamo!), uMzantsi Afrika awunayo imali yokuthobela yonke iminqweno yakho. Ngokoluvo lwam, akwenzeki ngoku ukuxhasa ngemali imfundo yasimahla yesikolo sabantwana abasaqalayo (i-ECD), ithebhulethi yomfundi ngamnye, izifundo zasimahla kumaziko emfundo ephakamileyo kunye nokuhlawula ityala likaEskom. Kuya kufuneka ke ngoko sibeke izinto ezibalulekileyo phambili. Mandiqale ngento esisiseko: Mongameli, abantwana bethu abakhuselekanga esikolweni. Apha eCape Flats, abafundi basoloko bewola ukuze bangabikho endleleni yeembumbulu kwaye amaxesha amaninzi iba ngumzabalazo oqiniweyo ukuze bafike ekhaya bekhuselekile. Ndiyayibulela injongo yakho yokuba urhulumente uzimisele ukudala izikolo ezikhuselekileyo. Nangona kunjalo, andiwubambeli umoya wam ukuba oku kuya kwenzeka kwiminyaka emithathu ezayo.

Kwangalo mphefumlo ndibulela ukuba i90% yeencwadi yaphuma yaya ebantwaneni. Kodwa kunceda kakhulu ukuba kufuneka bajongane nezo ncwadi kwisisu esingenalutho. Umntwana olambileyo akakwazi kufunda – hayi ngesiBhulu, ngesiNgesi nakwaVenda. Ngendlela: ziphi ezinye iipesenti ezili-10 zeencwadi? Ngaba kusekho abafundi ekusafuneka bangabinazo iincwadi?

I-Puttoilette

Mongameli, kwintetho yakho wothulel’ umnqwazi uMichael Komape omncinane noLumka Mkethwa abarhanelwa bobabini kwindlu yangasese emhadini. Nakuba kunjalo, kusakhathaza ukuba ngokophicotho-zincwadi lwakho, malunga nezikolo ezingama-4000 ezingekabinazo izindlu zangasese ezisemgangathweni. Siyibulela kakhulu into yokuba izikolo eziyi-699 zifumene izibonelelo ezitsha zogutyulo nokuba kwezinye izikolo ezili-1150 inkqubo sele ikwisigaba socwangciso. Ndiyavuma ukuba awunakuthwala uxanduva lolwakhiwo lweedolophu ezincinci (okanye iilokishi njengoko sizazi). Nangona kunjalo amazwi engoma kaTracy Chapman andibetha entloko: Nkosi edolophini ubomi bunzima. Asinakufumana naluphi na uncedo lukarhulumente. Ke xa sithetha ngokuphuculwa kweziseko zophuhliso ezikolweni, ngaba asifanele siqale siqinisekise ukuba wonke umntwana ufumana indlu yangasese ekhuselekileyo eya kubuyisela isidima nokuzithemba kwaloo mntwana? Kuyavuyisa ukuba inyathelo le-SAFE (uGutyulo oluLungileyo kwiMfundo) olisungule likwazile ukudibanisa izixhobo zokusebenza laze lanceda oosomashishini abaliqela ukuba batshintshe izindlu zangasese ezingakhuselekanga ezikolweni. Oku kungqina kwakhona ukuba izimo zengqondo ziyatshintsha: Baninzi abemi boMzantsi Afrika abafuna ukwenza uMzantsi Afrika omtsha usebenze.

IBanga R

Kuyavuyisa ukuba awufuni ukwenza umahluko xa ufikelela ekupheleni kwekhondo lomsebenzi wabafundi esikolweni (imatriki), kodwa ekuqaleni: Akukho nasinye isikolo esiqhuba kakuhle (esiphumelelayo) endisaziyo. engenayo inkqubo yemfundo yasesikolweni enempumelelo. Ngamanye amazwi: Abafundi abasokolayo banyanzelwa yibhanki ukuba baqale iBanga loku-1 ngaphandle
silungile isikolo. Iziphumo ezibi kakhulu zoku zibonwe ngumntu wonke: Kubafundi abangakwaziyo ukufunda ukuya kubafundi abasokolayo ukuziqhelanisa nentlalontle nabasokolayo kukuziphatha. Ndiyaqonda ukuba yindleko enkulu, kodwa ngumba omnye othethelelekayo. Ngokuqinisekileyo uya kufumana uphawu lokukorekisha kuba ususa uxanduva lwamaziko e-ECD ukusuka kwiiNkonzo zoLuntu ukuya kwiSebe leMfundo. Ayichanekanga ngokwemfundo kuphela, ikwayenza ingqiqo kwezoqoqosho. Ixabiso lokwenyani loku malunga nokuphumeza iinjongo zethu kwinguqu yesine yezoshishino ayinakulinganiswa ngeerandi neesenti.

Ishumi kwishumi lokufunda

Ukuthetha ngokufunda: Mhlawumbi esona khono sibalulekileyo umntwana afuna ukusifunda esikolweni kukufunda ngokuqonda. Ixhobisa umntwana ngezakhono zokuphumelela ezifundweni, nokufumana umsebenzi olungileyo. Njengoko uchaza ngokufanelekileyo: oku mhlawumbi yeyona nto iphambili ekoyiseni intlupheko, intswela-ngqesho kunye nokungalingani. Usenokuba ufunde kwithisisi yam ye-PhD xa ubusithi, “Izifundo zokufunda kwibakala lokuqala ziye zabonisa impembelelo yokuba umqulu ozinikeleyo wezibonelelo zokufunda, abaqeqeshi bokufunda abaziingcali, kunye nezicwangciso zezifundo unokuba nazo kwisiphumo solwazi lokufunda nokubhala.” Kuba urhulumente eza kwandisa ukufumaneka kwezi zibonelelo ukuya kwinqanaba elipheleleyo lesiseko kwaye ngaphezu koko uqale ngezona zikolo zihlwempuzekileyo ebezihlelelekile ngokwembali, ndikunika wena noMphathiswa wezeMfundo ishumi kwezilishumi.

Ukudubula kwedijithali

Mongameli, njengoko usazi, umntwana ongakwazi ukufunda ngokuqonda akanakusebenzisa ithebhulethi. Andonwabanga kangako ke ngeenjongo zenu zokuxhobisa wonke umfundi waseMzantsi Afrika ngekhompyutha yetablet kule minyaka mithandathu izayo. Ngaba sinayo imali? Ndikuva ngokucacileyo xa usithi uMzantsi Afrika ujongene nokhetho olubalulekileyo: ukhetho lokugqithwa kugqabhuko lobuchwephesha nolwedijithali, okanye ukusebenzisa kanye obo buchwepheshe ukuze kuxhamle thina. Sele sibona ukuba uninzi lweencwadi zezifundo zifakwa ekhompyutheni. Uqeqesho lootitshala nabafundi luyandiswa ukuze babe nokuqhelana nehlabathi elikhulayo lethekhinoloji kunye nobukrelekrele bokwenziwa. Abafundi bematriki bokuqala babhale iimviwo kwiTechnical Mathematics neTechnical Science kulo nyaka uphelileyo. Isantya ohamba ngaso ugqabhuko-dubulo lwedijithali siyakhwankqisa. Yingxaki yam ke leyo. Uthetha kwiminyaka emithandathu, kodwa ukuba ulwazi lwam luchanekile, iipilisi ziya kuqala ukuphuma kwiminyaka emithandathu. Abantwana be-whiz baya kuza nento entsha. Ngaphandle koko, ndibona kwangaphambili ukuba, njengakwiselfowuni, wonke umntwana kwiminyaka emithandathu wayenokuba sele efumene ithebhulethi ezandleni zakhe. Ubuncinane, wena kunye neSebe lezeMfundo aninako ukutyholwa ngokuma okanye ngokusilela ukuhambelana neteknoloji yedijithali kunye nophuhliso lwemfundo. Asikuko ke ukuba inyathelo lethebhulethi alinanzuzo. Kodwa ukuba undibuza ukuba ndifuna ntoni kumntwana ngamnye wesikolo waseMzantsi Afrika, impendulo yam ihlala ithi: Ukuba wonke umntwana angaya esikolweni yonke imihla kwindawo ekhuselekileyo, afunde kwaye afunde ngaphandle kokutyiwa yindlala,

i-carpe Diem Mnu. Mongameli, ekupheleni kwentetho yakho ekhuthazayo, sikhumbule amazwi ombhali waseMelika kunye nekamva elizayo uAlvin Toffler wexesha: ukuba ihlabathi lihlala litshintsha. Uphuhliso lwedijithali luya kutshintsha kakhulu ilizwe lethu. Ngesi sizathu, ndiyalwamkela umbono wakho wokonyula ikomishini kamongameli ukuba iqhube iNguquko yesine yezoShishino. Njengawe, andinako ukumelana nabo basoloko befuna ukuma ecaleni bagibisele ngamatye. Ukusuka kwicala lam, ufumana ukunqwala kwintetha yakho yokuba amagorha okwenyani ngawo angenelelayo kwaye ancede. Nokuba kukufundisa nje abantwana ukufunda. Ndikunye nani, ndingathanda ukuhlaba ikhwelo kubemi boMzantsi Afrika ukuba basebenzise unyaka wama-25 wedemokhrasi ngokuzihlola ngokunyanisekileyo kwaye sizibuze ukuba ngaba senze ngokwaneleyo na ukwakha uMzantsi Afrika apho wonke umntu aphupha ngawo. Ndikucaphula: “Makhe sicinge ngenkqubela phambili yethu kunye nemiceli mngeni esijongene nayo. Masicinge ngeempazamo ezenziweyo ngokuzisebenzisa njengeebhloko zokwakha ngethemba lengomso elingcono ”. Xa wamema bonke abemi boMzantsi Afrika ukuba bamkele uxanduva lwelizwe lethu lokuqinisekisa ukuba urhulumente uyazigcina

izithembiso zakhe, ndiye ndazi: Le Ntetho kaMongameli engoBume beSizwe yenzelwe bonke abemi boMzantsi Afrika. Umsebenzi
ukwakha uMzantsi Afrika ongcono kwaye ngenene inkqubo yemfundo engcono luxanduva lwethu sonke, hayi nje umntu omnye. Kakade ke, usemninzi umsebenzi ophambi kwethu. Kodwa ubuncinci unike lo mmi ithemba. Mongameli othandekayo, ndicela wamkele umbulelo wam onyanisekileyo ngokungandiphosi.

Molo,
Michael

* Sele kuyiminyaka engama-30 namhlanje xa imvumi yeR&B emnyama yaseMelika uTracy Chapman wabhala ingoma ethi “Subcity”. Yingoma enamazwi alandelayo avuselela isiphithiphithi samava angokweemvakalelo kum ndisengumfana.

I-Subcity
Abantu bathi ayikho.
Akukho bani unokuvuma
ukuba kukho isixeko esingaphantsi komhlaba
apho abantu bahlala khona yonke imihla
Kwinkunkuma kunye nokubola
. . .
* UProf. uLe Cordeur uzimanya neFakhalthi yeMfundo yeDyunivesithi yaseStellenbosch.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top