blog-default

Funda! Incwadi yesi-2 iqulethe ezinye izifundo ezisi-8 ezithe kwakhona zingqinelaniswe neCAPS kwaye zilungele ukusetyenziswa eklasini ezijolise kumabakala 4 ukuya kwele-7. Unyaka ka-2020 ngokuqinisekileyo uye wathumela iqela lemingeni ebesingayilindelanga kulo lonke uhambo lwethu. Ngale ncwadi, i-SBA inethemba lokunika wonke utitshala inkxaso eyongezelelweyo ekuphuhliseni ingqiqo yokufunda yabantwana bethu kunye nobuchule bolwimi ukuze ekugqibeleni ixhobise umntwana ngamnye ukuba abonakalise ubuntu bakhe obubodwa. UFUNDA! 2 yanikelwa kwizikolo zaseSouth Point kubhiyozelwa uSuku lweMfundo nge-5 Oktobha ngethemba lokuba singenza igalelo kumsebenzi omkhulu owenziwa ngootitshala kwilizwe lethu.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top