Sba 025

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba yeTafile kutsha nje.

Aba bafundi bangama-31 bebekhatshwe ngootitshala babo kwaye bebeziindwendwe ezibekekileyo xa i-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibisungula okwesithathu umboniso-bhanyabhanya woopopayi.

UFatima, yenye yeencwadi zabantwana ze-SBA ebhalwe ngumbhali wase-Denmark u-Klavs Skovsholm. U-Martinus van Twee, ozobe amakhasi amibala-bala, uvelise lomboniso-bhanyabhanya woopopayi. Eli bali labantwana libali kanye lase-Bo-Kaap kwaye libali le ntombazana ye-Muslim eyathi ngethuba isiya kwiNtaba yeTafile yahlangana nezinto ezinika umdla.

Kwakho, eli bali lithetha ngomphangi ongu-Van Hunks okwakusithiwa wayehlala phakathi kweNtaba yeTafile ne-Devil’s Peak. Kuthwa wayethanda ukutshaya inqawe. Phambi kokuba umboniso woopopayi udlalwe, zonke iindwendwe zanyuswa zasiwa kwiNtaba yeTafile ngemoto yekhebhula. “Jonga naliya ibala lesoka! Nantsiya i-Robben Island!”, bakhwaza abafundi bezele yimincili ngethuba abanye babe bambene ngenxa yokoyika oluhambo lungaziwayo.

Yathi yakuma imoto yekhebhula ngaphezu kweNtaba yeTafile, uloyiko lwajika lwaba yinkululeko nolonwabo. Phezu kwentaba, amanye amalungu ebhodi ye-SBA abalisela abafundi ngamabali enkcubeko yeNtaba yeTafile neKapa. U-Skovsholm wantinga ukusuka e-Denmark kuba ezokuzimasa umsungulo walomboniso woopopayi. U-Skovsholm uthi kuyinyhweba enkulu ukuba seMzantsi Afrika njengommi wangaphandle ngethuba le nyanga yamagugu namafa kwaye nokuba yinxalenye yale mibhiyozo yenkcubeko esingathwe yi-SBA.

“UMzantsi Afrika unendumasi kwilizwe liphela malunga ngabantu abohlukileyo abahlala kweli lizwe.” Uthi uyalivuyela ithuba awalinikwayo abhale uFatima. “Xa ndandibhala eli bali, andizange ndiyicinge into yokuba ngenye imini ndingaze ndime phezu kweNtaba yeTafile ndibukele eli bali lenziwe umboniso-bhanyabhanya woopopayi. Ngenene, ukuhamba kukubona.”

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top