I-SBA itsolise ekuziseni izakhono zokufunda nokubhala kwabo basebenzisa ulwimi lwesi-Afrikaans.

Kweli candelo, abantu abaphila nokhubazeko ekufundeni nasekuveni bangakwazi ukujonga amabali, iingcebiso zokufuna umsebenzi kunye nezifundo zekhemestri ngesi-Afrikaans, isiNgesi nesiXhosa.

Die Kokerboom. Ibali leKrismesi yesi-Afrikaans

Fatima SASL

Robbie die Rowwe Rot: isi-Afrikaans

UmaBuzi Ogadalala: isiXhosa

chemie-icon

Ikhemestri 8 iziqendu

Utsoliso kwizakhono zokufunda nokubhala, ngakumbi kuphuhliso lobunzululwazi, yenye yeendlela apho i-SBA ityale imali kwezemfundo ukusukela ngo-2017.

Le projekthi yeKhemestri iziswa ngentsebenziswano yePhulo Lokufikelela kuLuntu lweDyunivesiti yaseStellenbosch/Stellenbosch University Community Outreach Initiative (SUNCOI). Injongo kukubonisa abafundi ngelizwe lobunzululwazi kwakunye nokubaluleka kwesimo bezinto ezenziwayo. Ugqirha Rehana Malgas-Enus, ophuma kwi-SUNCOI, ubhexesha le projekthi. Iividiyo zashicilelwa ngo-2021.

Intro Experiment 0 isiXhosa

youtube-video-thumbnail

Experiment 1 isiXhosa

youtube-video-thumbnail

Experiment 2 isiXhosa

youtube-video-thumbnail

Experiment 3 isiXhosa

youtube-video-thumbnail

Experiment 4 isiXhosa

Experiment 5 isiXhosa

youtube-video-thumbnail

Chemie - Experiment 6 isiXhosa

youtube-video-thumbnail

Chemie - Experiment 7 isiXhosa

youtube-video-thumbnail
Scroll to Top