Die Gidshonde het die voorste sitplekke ingeneem

Izinja zibukele umdlalo weqonga

I-Artscape Theatre, kutsha nje, ibifunqule umdlalo weqonga obu bukelwe liqela elahlukileyo labantu abaphila nokhubazeko oluthi lubathintele ngenxa yeemeko yezoqoqosho nezentlalo.

Eli phulo lenkampani exhobisa ngesi-Afrikaans, Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans, SBA, ( i-Foundation for Empowerment through Afrikaans) lalenziwe ngo-2019 kodwa kwacaca ukuba malibonane nelanga kulo nyaka ngenxa yemithetho yekhovidi-19. Phaya kwi-Bishop Lavis Rehabilitation Centre kuphume abantu abali-15 abahamba ngezitulo kwakunye nabancedisi babo, kwaye nabanye abantu abangama-22 abatyhaphazekileyo nababehamba nezinja ezibakhokelayo kwakunye namaqabane abo, babukela lo mdlalo uthi, Spertyd. U-Sandra Prinsloo, oyinkothovu yomdlali, nguye odlale lo mdlalo, yaye ukwangusihlalo we-SBA.  

Abo babehamba ngezitulo kwakunye nezinja zabo balinda ngomonde kwi-Chandelier Foyer ne-Theatre Foyer Well. Kwakukho uvuyo emoyeni.

Ezinye iindwendwe zazingenawo nofifi oluncinci ngamava omzi wemidlalo yeqonga. Uninzi lweendwendwe ezakhe zayibona imidlalo e-Artscape zaqaphela ukuba “ubunewunewu bemizi yemidlalo yeqonga” asiyonto  ifane ifumaneke lula.

UGqr. Marlene le Roux, umlawuli wase-Artscape Theatre, kwakunye noGqr. Niel le Roux, usomaqhuzu we-SBA, bamnkela iindwendwe. “Sinelunda nge-SBA eyenze kwenzeka ukuba nibelapha namhlanje,” utshilo u-Marlene phambi kokuba kuqale umdlalo.

U-Peter Rooy (62) wase-Bishop Lavis uyawuthanda umzi wemidlalo yeqonga. Ungomnye wezigulana zase-Bishop Lavis Rehabilitation Centre. Ngo-2013, waba nesifo se-stroke kwaye kwanyanzeleka ukusukela ngoko ahambe ngesitulo, okanye i-4×4, njengoko esiteketisa njalo. “Ndiyayibulela i-SBA ngeli thuba ukuze sikwazi ukuza kwakhona kumzi wemidlalo yeqonga.”

Emva komdlalo, bonke ababukeli babonakala bechatshazelwe libali eli nangendlela entle u-Prinsloo adlale ngayo. “Intle into! Bendiqala ukuba kumzi wemidlalo yeqonga, kwaye ndilonwabele kakhulu ibali,” utshilo u-Jody Africa wase-Bishop Lavis.

U-Maatje Kloppers, oyi-occupational therapist nomphathi wase-Bishop Lavis Rehabilitation Centre, uthe ubumhle kakhulu lo mdlalo. “Ibilithuba elihle eli kwizigulana zethu ukuze ziphume kwaye zibone le nkcubeko.” U-Elna Durr, Rinette von Mollendorf, David Jacobs no-Wentzell Barnard bawubukela lo mdlalo. U-Von Mollendorf unenja engu-Lexis. U-Jacobs ebekhaphe u-Durr (okhubazekileyo) no-Von Mollendorf ukuzobukela umdlalo. “Ngamava angakholelekiyo la. Ibali belihambisana nca neendwendwe zethu namhlanje.”

 U-Johan Pretorius, umphathi wephondo kwi-DeafBlind SA, uyincomile i-SBA emva komdlalo. “Ndiqhwaba izandla ndibulela le mimangaliso ye-SBA nokwenziwe ngu-Sandra e-Artscape! Wonke ubani ulonwabele oluhambo nalamava omzi wemidlalo yeqonga, ngakumbi nezinja ngokwazo!”

U-Stephen Botha we-Innovation for the Blind uthe akanawo amazwi amaninzi ombulelo. “Intsebenziswano ne-SBA indishiya ndimangalisekile. Akukho ndlela yokuba singalinikezela eli thuba sele likhona elenzelwe abantu abangakwaziyo ukubona nokuva, kwaye oku kuyancomeka.”

U-Nuhraan Davids we-South African Guide Dogs Association for the blind naye ubulele kwi-SBA. “Enkosi ngokumemela abanini bezinja ezikhokelayo kulo mdlalo. Sifumene ingxelo entle kakhulu. Abasebenzi bethu ababezile kulo mdlalo bonwaba kakhulu.” Nezinja ezazihleli kwizitulo ezingaphambili zaziphatha kakuhle kulo lonke ixesha lomdlalo.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top