NLC end SBA

Ngombulelo kwiKomishini yeLotho yeSizwe (i-NLC), iSiseko sokuXhobisa i-Afrikansi (i-SBA) iya kuba nako ukwandisa iprojekthi yaso yokufunda iZoë kwizikolo ezingaphezu kwama-70 eMntla Koloni kulo nyaka.

Iprojekthi yokufunda ijolise ekukhuliseni uthando lokufunda phakathi kwabafundi abakwinqanaba lesiseko. Izikolo zikhetha umntu ofanelekileyo kuluntu oqeqeshelwe ukufunda amabali. Abanye babafundi sele bezibandakanye nesi sikolo njengamavolontiya ukanti abanye ngabafundi abangaphangeliyo ngenxa yeemeko. Kukwakho nabafundi abangesosigxina abasebenza njengabancedisi eklasini abanamava okwenziwa komsebenzi kwaye nootitshala abadla umhlala-phantsi babandakanyeka kule projekthi.

Abafundi bamabali bafumana uqeqesho lokubaxhobisela umsebenzi kwaye babonelelwe ngeencwadi ezifanele ukufundwa. Abafundi kulindeleke ukuba bafunde amabali esi-Afrikansi kube kanye ngeveki kwaye bakhokele iseshoni yokufunda ngokuncokola emalunga nemizuzu engama-30.

Iprojekthi yokufunda iZoë iziswe ngempumelelo enkulu kwimimandla yaseNtshona Koloni ukususela ngo-2011 kwaye ikwalapha eMntla Koloni ukususela ngo-2021. Ngo-2021 kuphela, bamalunga nama-3,000 abafundi ababandakanyekayo kule projekthi.

Ngenkxaso-mali yegranti ye-NLC eyi- R385 301, le projekthi iza kunatyiselwa kwizikolo ezininzi zoMntla Koloni.

UNelmari Kemp, umphathi weprojekthi yokufunda, uthi malunga nama-70 ezikolo zaseprayimari ezikwiiGaries, Springbok, Kakamas, Keimoes nase-Upington eziya kuthatha inxaxheba kulo nyaka.

Uthi kulo nyaka sigxile ingakumbi kwiindawo needolophu zesithili saseZF Mgcawu naseNamakwa. “Injongo yeprojekthi yokufunda ayikokuthatha indawo katitshala, koko kukomeleza izandla zikatitshala kulo msebenzi ubalulekileyo. Ikwamalunga nokukhuthaza ukubandakanyeka koluntu kwimfundo yabantwana bethu. ”

Iprojekthi iya kuqhuba ukususela ngoFebruwari ukuya kuJulayi 2022 (iiveki ezingama-20). Sikholelwa ekubeni ukufunda kukhokelela ekubeni abafundi ekugqibeleni bazifundele kwaye amabali abanye akhokelela ekuphuhliseni “ibali” lakhe ngamnye.

  • I-SBA ngumbutho ongenzi nzuzo ogxile kuphuhliso lokufunda nokubhala olusebenzayo. Iiprojekthi zethu ziboniswa rhoqo ngonyaka kugxininiso oluthile lwejografi, ingakumbi kwimimandla yasemaphandleni eNtshona naseMntla Koloni.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top