Direksie

Ulwimi lunokwandisa imida phakathi koluntu okanye lunokuba ngumda kwimida. ISiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (SBA) sihlala sikhangela ezinye iindlela zokukhulisa uthando lwesiBhulu nezinye iilwimi ebantwini. Kwangaxeshanye, isigunyaziso sakhe kukunceda abantu bahloniphe ezinye iilwimi.

Ngesi sizathu, i-SBA ibhiyozele uSuku lweHlabathi loLwimi lweeNkobe kulo nyaka ngokuphehlelelwa kwencwadi yethu yezaci zeelwimi ezininzi. Incwadi yezaci, Sonke sihamba emhlabeni omnye, inezaci ezingama-20 zesiBhulu, isiNgesi, iSetswana nesiXhosa.

Le ncwadi asiyoncwadi yokuqala ye-SBA eneelwimi ezininzi. I-SBA iye yagqiba ngaphambili kunye nezinye izihloko zokongeza ezinye iilwimi ezisuka kwindawo ethile, ngamanye amaxesha isiqendu ngesiqendu esifana ne-Die Kokerboom ekwaguqulelwe kwisiKhoekhoegowab eMntla Koloni.

I-Kokerboom iye yaguqulelwa amatyeli amaninzi kwaye emva koko yaguqulwa yaba yincwadi enemibala kwaye kutsha nje ibe yifilim yoopopayi. Isigqibo sokuguqula i-Die Kokerboom ibe yifilimu yoopopayi seza emva kokuba i-SBA ifunde ukuba abafundi abakhubazekileyo abakwazi ukufunda ibali. Kwangaxeshanye, ugqaliselo lwe-SBA kwidijithali lwandisiwe kwaye yayilelona thuba lifanelekileyo lokubonisa le ncwadi.

Ifilimu yoopopayi, i-Die Kokerboom, ibali leKrisimesi, yasungulwa kumnyhadala omangalisayo kwihlathi lemithi yomphongolo eKakamas. Ukongeza ekutyeleleni iKakamas kwifilimu yoopopayi, isiseko satyelela iilali ezininzi ngexesha lenyanga yothando. I-Riemvasmaak neGaries eMntla Koloni, iPlettenberg Bay kuMzantsi-Koloni, iNqamakwe eTranskei kunye nePniël eBoland zezinye zeendawo apho iSBA yenze uphawu lwayo.

Amalungu ebhodi yeFoundation axhathise imozulu eshushu aza athatha indlela ende esingise eMntla Koloni enochulumanco olufana nolwabantwana. Izinto zokuzikhusela elangeni, iminqwazi kunye nezibuko zazisetyenziselwa ukumelana nobona bushushu bukhulu, kodwa kwakungekho nto inokomisa amalungu ebhodi atyelele iSikolo samabanga aphantsi iRiemvasmaak. Apha i-SBA yanikela ngophawu lokungena esikolweni yaza yanikezela ngezinto zokubhala kubafundi besikolo beBanga lesi-7. EPlettenberg Bay, i-SBA ibeke ugxininiso lwayo kulwazi lokufunda nokubhala kwisayensi. Isiseko siye sabamba ucweyo lwaba yimpumelelo kakhulu kootitshala besayensi bezikolo zaseprayimari ePlettenberg Bay.

Iworkshop yeKhemistri yenziwa ngentsebenziswano neSebe leKhemistri leYunivesithi yaseStellenbosch (i-SUNCOI) ngemvume yeSebe leMfundo leNtshona Koloni. Ukusuka kuMntla-Koloni ukuya kuMzantsi-Koloni ukuya eMpuma Koloni. Ngexesha lotyelelo lwayo eNqamakwe, eTranskei, iSBA iphinde yangqina ukuba akukho phondo, sixeko okanye ilali ekude kakhulu ukuba ingakhuthaza ukufunda nokubhala nokubonelela ngoncedo ezikolweni. U-Ivan Ndevu, iprogram nomncedisi we-ofisi ye-SBA, uhambe umgama ongaphezu kwe-1,000 leekhilomitha ukuya kuzisa iikhompyutha neeprinta kwiZikolo zamabanga aphantsi iMasibambane, iMagwaza neGirdwood eNqamakwe. Ngethuba lotyelelo lwakhe kweli phondo, ubuye watyelela kwizikolo zasesekondari uSiyabulela noNomaheya ukuze ahambise incwadi entsha yezaci zeelwimi ezine ye-SBA. Akunjalo apho imikhondo ye-SBA iphelele khona kule nyanga. Ilungu lebhodi yesiseko uDkt. UMvula Yoyo, owayefudula engumanejala wenguqu kwi-Mediclinic Southern Africa, uvakalise ilizwi lakhe kuMnyhadala oNcinci wesihlanu e-Adam Small ePniël apho ebesenza iNtetho yeSikhumbuzo sika-Adam Small.

UYoyo waqalisa isifundo sakhe ngokubalisa indlela ekwakunzima ngayo ngeminyaka yoo-1970 no-1980 ukumisela imibhalo ka-Adam Small kubafundi. Ukwathethe nangendlela imibongo kaSmall nemisebenzi yoncwadi ebaluleke ngayo kule mihla kwanendlela enxibelelana ngayo nabantu bazo zonke iintlanga. “Sonke sihlala kwizisele. “Ndiyathemba ukuba le ntetho inegalelo ekuvulweni kwaloo minyango ivaliweyo,” utshilo.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top