NATALIE-GABRIELS_ADAM-SMALL_7466

UNjing. Thuli Madonsela uwise intetho kwisikhumbuzo se-SBA/Adam Small. Oku ukwenze ngomhla wama-23 kweyoMdumbe 2019, nentsimbi yeshumi elinanye ePniël. Esi sifundo sesikhumbuzo siyinxalenye yeNkqubo yeLifa leMveli yoLwimi yeSiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (i-SBA), ebhiyozela umsebenzi nelifa labantu abathe benza igalelo elincomekayo ekwenzeni ukuba kubonakale ukwahluka kwesiBhulu.

UProf Madonsela waziwa kakhulu ngeminyaka esi-7 njengoMkhuseli woluNtu, iqumrhu lokongamela lolawulo ngokulinganayo nelisemthethweni nelinoxanduva lokuphanda kunye nokulungisa ulawulo olugwenxa, urhwaphilizo, ukunyhashwa kweenqobo ezisesikweni ezenziwa sisigqeba esilawulayo kunye nezitenxo ezinxulumene noko kulawulo lukarhulumente. Ngoku unguSihlalo weSebe lezoBulungisa kwezeNtlalo kwiFakhalthi yoMthetho kwiYunivesithi yaseStellenbosch. Kwesi sikhundla wenza uphando ngobulungisa boluntu kwaye unikezela ngezifundo zakhe kumgaqo-siseko – kunye nomthetho wolawulo. Ukwangumseki weThuma Foundation, ishishini elizimeleyo elikhuthaza ubunkokheli bedemokhrasi kunye nokufunda kwezentlalo.

UProf Madonsela uwongwe njengomnye wabantu abanempembelelo kwihlabathi yimagazini iTIME100 ngo-2014 kwaye ngo- 2016 iForbes Africa yamthiya uMntu woNyaka.

Umnqophiso we-SBA kukuphuhlisa ulwazi lokufunda nokubhala ngesi-Afrikansi kuze kwangaxeshanye kuhlonitshwe isi-Afrikansi. Ulwazi lokufunda nokubhala lubandakanya zonke izakhono zonxibelelwano ezifunyenwe ngokusekelwe kwizakhono zolwimi ezithethwayo nezibhalwayo neziyimfuneko ekuphunyezweni kwesidima somntu ngokupheleleyo kuzo zonke iinkalo zobomi. Isebenzisana nabaxhasi abaninzi, i-SBA iqinisekisa ukuba isiBhulu kuwo onke amanqanaba sifumana ingqwalaselo, phakathi kwezinye izinto, kunye neeprojekthi zokufunda, ukuguqulelwa kweencwadi zesikolo, ukutyebisa imidlalo yeqonga, ukuya kwithiyetha, kwakunye noomasifundisane bemathematika nesayensi bootitshala.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top