WhatsApp Image 2022-08-10 at 8.38.41 AM

Inkqubo yezakhono zezandla

I-SBA, inkampani exhobisa ngolwimi lwesi-Afrikaans, yongeze enye inkqubo kwiinkqubo zayo kulo nyaka. Inkqubo yeZakhono zeZandla lucweyo apho abafundi baseMntla Kapa abamalunga nama-185 baza kufundiswa ngokwakha isixhobo sokondla iintaka nangohlobo sokusithengisa eluntwini. Olu cweyo luza kufundisa abafundi ngamathuba amatsha, lukhuthaze izakhono zabo kushishino, kwaye luphuhlise nezakhono zabo.

Izikolo zamabanga aphakamileyo eziya kuthi zixhamle kule nkqubo yi-Okiep, Garies ne-Nababeep. Abafundi baka-grade 9 bezi zikolo bakuthi bayile le projekthi ‘de bayibeke ekugqibeleni ngolu suku lonke lolu cweyo kwaye baza kufundiswa ngeendlela zokuyithengisa imveliso yabo kumakhasi onxibelelwano.

Inxalenye yobugcisa kule nkqubo iza kuphathwa nguNgwadi Molalatladi, orhweba njenge- Northern Cape Arise. Usomaqhuzu wale nkampani, u-Melvina Mason-Engelbrecht, uthi bajonge phambili kweli thuba.

“Siza kubaxhobisa abantwana beedolophu ezincinci ngezakhono ukuze bakwazi ukuthatha uxanduva ngempumelelo yabo. Kwaye sifuna ukukhuthaza iingqondo zabo zicinge ngolunye uhlobo.”

U-Engelbrecht uthi injongo yale nkqubo kukuvelisa oosomashishini abatsha abanokukwazi ukuzimela ixesha elide ukuze bangaxhomekeki kakhulu kwabanye.

“Intswela-ngqesho nendlala zithwaxa abantu kwiindawo ezisemaphandleni. Eli phulo lihle le-SBA lifundisa abantwana bakwazi ukuloba iintlanzi kunokuba balindele ukuzinikwa. Ngamanye amazwi, bakwazi ukuzidalela imisebenzi. Ngolu hlobo ke, bafunda ukuzimela nokuphatha amashishini abo.”

Umlenze wesibini wolucweyo uquka ukusebenzisa amakhasi onxibelelwano, ulwazi ngempatho-mali nokwakha ubudlelwano nabantu osebenzisana nabo. Oku kuza kubhexeshwa yi-Labit.

Usomaqhuzu we-Labit, u-Ian Swartz, uthi kuyinyhweba enkulu ukuqhuba le nxalenye yenkqubo egameni le-SBA. “Lithuba eli khulu eli le-Labit ibe negalelo kubomi babantu abatsha ngokubaxhobisa  ngezakhono ezisisiseko kushishino.”   

“Eyona ndlela ingumphelo yokulwa intswela-ngqesho nokwenza umahluko eMzantsi Afrika, kukuhlanganisa nokukhuthaza ulutsha. Luyimpendulo kwaye lungangumahluko.”

U-Swartz uthi ukuziqalela ishishini kuzisa amathuba kumntu ozimiseleyo nofunayo ukufunda ukuze kutshintshe imeko nekamva lakhe ngokusebenza nzima.

“Singxangile kwaye siyabulela ukwenza lo msebenzi ne-SBA. Siyathemba ukuba oku kwakukhokelela kwixa elizayo kolunye ubambiswano olufanayo.”

UGqr. Niel le Roux, usomaqhuzu we-SBA, uthi inkampani yakhe iyivuyela kakhulu le nkqubo. “Naliphina ithuba, ngoku nakwixa elizayo, elinokunceda ekudaleni umsebenzi lilutyalo-mali kwinkqubela-phambili yoMzantsi Afrika.”

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top