image2 (1)

UFatima Allie, uMarlene le Roux (ilungu lebhodi), uSandra Prinsloo (ilungu lebhodi) kunye noNiel le Roux (i-CEO ye-SBA) ngo-Agasti ka-2015 ngexesha lokuhamba uhambo e-Upper Cape. (Ifoto: Die Burger)

IsiBhulu esibonakalayo – iSiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (SBA)

ISiseko sokuXhobisa ngeAfrikansi (SBA) phantsi kolawulo olukwaziyo lukaDkt. U-Niel le Roux neqela lakhe, bazama ukunceda ukuseka uluntu olufundileyo, oluzixhasayo nolukhathalele indalo esingqongileyo ngokusebenzisa isiBhulu nokumisela intlonipho yesiBhulu. Imfundo yakha isiseko sale projekthi, njengoko ibandakanya ukudluliselwa kolwazi, izakhono kunye neenqobo ezisemgangathweni. Ngoko ke, sisebenzisa iiprogram ezahlukeneyo, sizabalazela ukukhuthaza ulwazi lokufunda nokubhala kwinqanaba lezikolo zabasaqalayo, ukunika inkxaso eyongezelelweyo kootitshala bezikolo zamabanga aphantsi nabezikolo eziphakamileyo ukukhuthaza ukufunda nokubhala, nokuphucula amanqanaba olwazi lokufunda nokubhala ingakumbi abo baqala ukuqala isikolo. Okusisiseko yinkolelo yokuba isitshixo ekuzifezekiseni nasekuqhubeleni phambili koqoqosho oluzinzileyo kwizigidi zabantu abantetho isisiBhulu ababehleleleke kakuhle luku: ukucinga ngokuyilayo nokuphangaleleyo, unxibelelwano olusebenzayo lomlomo nolubhaliweyo, izakhono zokubala ezilungileyo, ukudala nokusebenzisa amathuba kunye nonxibelelwano olunenkathalo nendalo esingqongileyo.

Iiprojekthi ziquka:

Ukufunda sisidlo; Iindibano zocweyo kunye neeNgcebiso; Uphuhliso loBugcisa boBugcisa kunye neLifa leMveli loLwimi.

Eminye yemisebenzi ye-SBA:

  • Iworkshop

I-SBA inika inkxaso abafundi kubuchule bokubhala, ubunkokeli, izakhono zokuthetha, unxibelelwano noxanduva lwezemali. Oomasifundisane baqhutywa ziingcali ezikolweni kwiinkalo ekugxilwe kuzo yi-SBA kwaye abafundi baqeqeshwa ngokubonakalayo.

Iingcebiso ngoKwakha ibhulorho

Apha kugxininiswa kubafundi bematriki abanekhono eyunivesithi ingakumbi kwizikolo zasemaphandleni. Abafundi abanepesenti engaphezulu komndilili ekupheleni kweBakala 11 banikwa ithuba lokuzimasa umasifundisane. Le workshop igxile, phakathi kwezinye izinto, kuphuhliso lwentlalo novakalelo, unxibelelwano ngolwimi lomzimba, ulwazi lwezemali, ukukhetha amakhondo emisebenzi kunye neendlela zokufunda. Abafundi beBakala 9 nabo bafumana isikhokelo ekukhethweni kwezifundo.

Iiseshoni zokunika iingcebiso ezijolise ngokukodwa kubuchule bolwimi obukwinqanaba eliphezulu ukuxhasa ulwazi lokufunda nokubhala ziqhutywa ngabacebisi bolwimi abanamava.

Inzala ngeMathematika

Ingqungquthela yootitshala ukusuka kwiBakala 1 ukuya kwele-12 yokukhuthaza ulwazi lwemathematika ngesi-Afrikansi iqhutywa qho ngonyaka kwiingingqi ezahlukeneyo.

Qhagamshelana:

Thumela umyalezo kwi-intanethi, okanye i-imeyile ku: admin.@sbafrikaans.co.za

Landela i-SBA:

Twitter:@sbafrikaans

Instagram: sbafrikaans

Facebook: https://web.facebook.com/sbafrikaans

 

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top