SBA

ISiseko sokuXhotyiswa ngesiBhulu (SBA) siye sawongwa kule mpelaveki iphelileyo ngembasa yeNeville Alexander ngeyona galelo libalaseleyo ekukhuthazeni ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi ngexesha leembasa zenkcubeko zonyaka zeSebe leMicimbi yeNkcubeko neMidlalo kwiSebe likaRhulumente weNtshona Koloni.

I-SBA inegunya lokubonelela bonke abasebenzisi besiBhulu, nto leyo ekhokelela ekubeni zontathu iilwimi zaseburhulumenteni zaseNtshona Koloni zibandakanywe kwiiprojekthi ze-SBA. Usihlalo we-SBA, uGq Marlene le Roux, uyavuma: “Iiprojekthi ze-SBA ziyilelwe ukunceda ngolwakhiwo lwesizwe ngesiBhulu kwaye usetyenziso lweelwimi ezininzi olwakhelwe ngaphakathi luyinxalenye ebalulekileyo yazo.”

Endaweni yokuzisa ukwahlukana, i-SBA ikholelwa ukuba ulwimi luyamanyanisa. Kukusukela kanye lombutho ukufuna uluntu oluthetha iilwimi ezininzi ekwenze ukuba bahambe namawonga kolu didi.

Amalinge afana nesikhokelo esikhethekileyo sokukhangela imisebenzi ngeelwimi ezininzi kwabo bangena kwimarike yezemisebenzi, incwadi yamabali enemibala yesi-Afrikansi-isiXhosa nokusasazwa kwezixhobo zokufunda ezongezelelweyo ngokwemeko yeelwimi ezininzi zezinye zeeprojekthi ezivunyiweyo ngokunikezelwa kweli bhaso.

Imisebenzi ye-SBA phakathi koluntu lwasekuhlaleni ngenjongo yokugcina nokubhiyozela iilwimi ezahlukeneyo kunye nemvelaphi yethu nazo ziye zanika umdla omkhulu. Iiprojekthi zamabali e-SBA, ebezizama ukusukela ngo-2016 ukubamba amabali awodwa ingakumbi abantu abadala abakwiindawo ezikude kwiingingqi ezahlukeneyo zeNtshona Koloni ngokutyebisa, ukutyebisa abancinci nabadala ukunqumla imida yolwimi. Kwakhona iAfrikaans Icula! kuMnyhadala weKwayara yeeWomen ‘s Voices e-Artscape ngoSuku lwabaseTyhini lowama-2017 yiprojekthi eyongezelelekileyo ebonwe njengegalelo elibalulekileyo ekusetyenzisweni kweelwimi ezininzi neyantlukwano yeelwimi kwiNtshona Koloni. Umbhiyozo wokubandakanywa kolwimi lwesiBhulu kuluntu oluthetha iilwimi ezininzi ngokuqinisekileyo ibe yenye yeembalasane ezibalaseleyo kwesi siganeko kunye negalelo lokwenene ekwakheni isizwe.

I-SBA ikholelwa ekubeni umsebenzi owenziwe ngeeprojekthi zayo unegalelo kumfanekiso owahlukileyo, oqukayo wesiBhulu kwaye ngenxa yoko idlala indima eyakhayo kuphuhliso lolwimi ukukhuthaza iwonga esilifumana kwisiBhulu kuyo yonke imida.

UGq. Niel le Roux, intloko ye-SBA, ufumene ibhaso egameni le-SBA: “Kuliwonga ngokukodwa ukuba i-SBA ifumene iwonga kuNyaka weHlabathi weeLwimi zeMveli. Siyazingca ngopapasho oludibeneyo lwe-SBA yesiBhulu nesiXhosa, iileta kunye nemisitho esonwabela kwaye sihloniphe ngayo ezi lwimi zisemthethweni zaseNtshona Koloni.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top