SBA-DRA-BY-TOT-WETENSKAPONTWIKKELING-IN-DIE-KAROO

Ukongezwa okutsha kwiSiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (i-SBA) kutyalo-mali kwezemfundo ukususela ngo-2017 kubandakanya ukugxila kulwazi lokufunda nokubhala kwicandelo lophuhliso lwesayensi.

Ubambiswano kunye neSebe leKhemistri leYunivesithi yaseStellenbosch lukhokelele kunikezelo-ntetho lonyaka lwendibano yocweyo yootitshala besayensi bezikolo zaseprayimari ngesiBhulu. Umasifundisane walo nyaka, ngemvume yeSebe iWCED, wenziwa e-Leeu Gamka kwaye ubandakanya ootitshala bezikolo eziziiprayimari abaphuma kwizikolo eziyi-20 kwisithili saseKaroo – i-SBA’s geographical focus for project ngo-2019.

Iworkshop igxininisa iziseko kunye neekhemikhali ezilula ezifumaneka lula kumntu wonke. Ngaphaya koko, ifuna ukuveza ilizwe lesayensi kunye nobume balo obubalulekileyo bokwenza kubafundi.

UGqr. URehana Malgas-Enus, olilungu leSebe leKhemistri (US), uya kukhokela inkcazo-ntetho yosuku lonke eyilelwe ngokukodwa ukongeza ixabiso kwimeko yekharityhulam yesikolo. Ngamnye oya kubakho uya kufumana kwakhona ibhokisi yesayensi exhotyisiweyo exabisa i-R1 200 yokuya nayo esikolweni njengendlela yokufundisa encedisayo.

Iworkshop yelabhoratri yezikolo zamabanga aphakamileyo kwiKhampasi yaseStellenbosch nayo iqhutywa minyaka le kubafundi beBanga le-11 kunye nabafundi bematriki bezikolo ekugxilwe kuzo ze-SBA. Lo masifundisane wosuku uvumela abafundi ukuba bafumane amava ecandelo lepraktikhali lekharityhulam yesikolo kwilabhoratri enezixhobo ngokupheleleyo. Ekuqaleni kwalo nyaka, eli wonga liye kubafundi baseHoërskool Zwartberg ePrince Albert kwaye kunyaka ozayo iya kuba lithuba leHoërskool Murraysburg.

Ngezi projekthi zingentla, i-SBA inethemba lokuxhobisa abafundi kwakunye nootitshala kwaye ekugqibeleni igaye abafundi abasakhulayo abasuka kwiindawo ezikude kwinkalo yenzululwazi.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top