SBA-vier-Wêreldboekedag

USuku lweeNcwadi lweHlabathi lukwabhiyozelwa minyaka le eMzantsi Afrika ngomhla wama-23 kuTshazimpuzi ukwandisa ixabiso elimangalisayo negalelo eliziswa ngamabali kuluntu lwethu. Ngomoya wesi siganeko, iSiseko sokuXhobisa nge-Afrikansi (SBA) siya kutyelela izikolo zaseprayimari ezisi-7 ngoLwesibini we-23 nangoLwesithathu we-24 Apreli-Langerugskool eWorcester, i-Ashton Primary School, i-Ashton Public Combined School ne-H. Venter Primary e-Ashton, eSwellendam. Isikolo samabanga aphantsi, iBontebok Prayimari neVRT Pitt Prayimari eSwellendam.

Upapasho lwamva nje lwe-SBA, uRobbie the Rough Rat / Umabuzi Ogadalala, inguqulelo yesiBhulu/isiXhosa edityanisiweyo nekwimo yencwadi yamabali ahlekisayo, iphiwa malunga nama-900 abafundi besiBhulu nesiXhosa beBanga lesi-6 nelesi-7 kwezi meko zingasentla. Le ncwadi yamabali ahlekisayo yaseMzantsi Afrika ngenene imalunga nezinto ezingaqhelekanga zempuku yaseMitchells Plain. Ngamaphepha anemibala egcweleyo ezaliswe yimifanekiso yokwenyani yesimbo sencwadi ehlekisayo ngu-Isabelle Grobler, kuzanywa ukuveza abafundi kwiindidi ezahlukeneyo zokubalisa amabali nokufunda-ukuzonwabela kwaye ngaloo ndlela kwenza igalelo kuphuhliso lokufunda nokubhala kulutsha.

Ibali eliyintsusa liphuma kusiba lombhali waseDenmark uKlavs Skovsholm, nokwaxhasa yonke le projekthi, laze lalungiselelwa imeko yaseMzantsi Afrika nguSjaka Septembir noSivuyile Mzantsi.

* I-SBA ngumbutho ongenzi nzuzo ogxile ekufakeni igalelo kuphuhliso lokufunda nokubhala olusebenzayo ngokugqithisela ulwazi, iinqobo ezisemgangathweni kunye nezakhono ngenjongo yokumanyanisa uluntu oluthetha iilwimi ezininzi.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top