1200x580 SBAfrikaans

ISiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (i-SBA) ngumbutho ongenzi nzuzo ogxile ekuphuhliseni ulwazi lokufunda nokubhala olusebenzayo kubasebenzisi besiBhulu, ngeyona njongo iphambili yokuqinisekisa ukuxhatshazwa ngokupheleleyo kwesakhono solutsha kuzo zonke iinkalo zobomi. 

I-SBA minyaka le inogqaliselo olwakhelwe ngaphakathi kukhubazeko kuzo zonke iiprojekthi zabo zokuxhobisa. Kulo nyaka kuye kwagqitywa ekubeni kupapashwe incwadi yabafundi abane-neural challenged. Umbhali waseDenmark, uKlavs Skovsholm, ngo-2017, ngokubambisana ne-SBA, wabhala ibali elihle labantwana elikhethekileyo kwi-SBA yaseMzantsi Afrika ukuthetha nabafundi abancinci ngaphakathi kwendawo yendawo – Die Kokerboom / UKhalakhulu . Eli bali liye landiswa ngakumbi laba yincwadi enemibala kwaye ilungiselelwe imfundo ekhethekileyo kulo nyaka. Sikunye neekhrayoni, sihambisa le ncwadi kwizikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa eNtshona Koloni ngethemba lokuba eli phulo liya kuba negalelo kuphuhliso lothando lokufunda, ubugcisa kunye nobuchule bokuyila kubafundi.

Abafundi abafumana incwadi yemibala eneekhrayoni njengesipho sokugoduka nabo njengesipho soSuku loLutsha baqhagamshelwe: Isikolo sasePaarl eBrackenfell, iSikolo iJan Kriel, iZiko iAlta Du Toit kunye neSikolo iBet-El eKuils River, iSikolo i-Eros e-Athlone kunye Agape eMitchells Square. Kwangaxeshanye, le ncwadi yemibala kunye neekhrayoni zanikezelwa kwizikolo zaseTygerberg, eGroote Schuur, nakwiSibhedlele saBantwana seRed Cross. 

Ifoto: Abafundi abapinki beSikolo sasePaarl, kunye noSihlalo we-SBA onxibe tyheli (uGqr Marlene le Roux kunye nenqununu ye-SBA enxibe ibhatyi epinki (uGqr Niel le Roux), kunye namanye amalungu ebhodi, kunye nenqununu nabasebenzi be-SBA (ekhohlo isigaba.)

 Ifoto nguSiobhan Samuels

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top