NgoDisemba 2020-11th Kwailappies Umyalezo

SBA abahlobo Njengoko i-1992 yayiyi-annus horribilis yokumkanikazi waseBrithani, oku kunjalo kwakhona kulo nyaka, kodwa i-SBA izamile ukwenza i-annus ...
Funda banzi

Lokuqaphela Usuku Lootitshala Behlabathi nge-5 Oct 2020

Funda! Incwadi yesi-2 iqulethe ezinye izifundo ezisi-8 ezithe kwakhona zingqinelaniswe neCAPS kwaye zilungele ukusetyenziswa eklasini ezijolise kumabakala 4 ukuya ...
Funda banzi

NgoJuni 2020 – Umyalezo we-10 weKwailappies

Bahlobo be- SBA Ngamana lo mba ungenza ukuba wonke umntu adideke, adimazeke kwaye angabi namonde ngesitshixo se-Covid-19 ukuba ...
Funda banzi

NgoNovemba 2019-9th Kwailappies Umyalezo

UMhlobo osenyongweni we-SBA Yayingunyaka ongakanani ukuzila ukutya? Nakuba kunjalo, zonke iiprojekthi ze-SBA ziye zakhawuleza ukunika abafundi, ootitshala, uluntu ...
Funda banzi

Iprojekthi yokucebisa yaseBrugbou

Imfuno engxamisekileyo phakathi kwabafundi bezikolo eziphakamileyo yokufumana isikhokelo malunga nokukhetha kwixa elizayo yenza isiseko seprojekthi yokwakha ibhulorho ye-SBA. ...
Funda banzi

I-SBA inegalelo kuphuhliso lobunzululwazi eKaroo

Ukongezwa okutsha kwiSiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (i-SBA) kutyalo-mali kwezemfundo ukususela ngo-2017 kubandakanya ukugxila kulwazi lokufunda nokubhala kwicandelo lophuhliso lwesayensi. ...
Funda banzi

I-SBA ibhiyozela uSuku lweeNcwadi kwiHlabathi liphela

USuku lweeNcwadi lweHlabathi lukwabhiyozelwa minyaka le eMzantsi Afrika ngomhla wama-23 kuTshazimpuzi ukwandisa ixabiso elimangalisayo negalelo eliziswa ngamabali kuluntu ...
Funda banzi

I-SBA ibhiyozela uSuku loLutsha ngencwadi yeMibala ekhethekileyo

ISiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (i-SBA) ngumbutho ongenzi nzuzo ogxile ekuphuhliseni ulwazi lokufunda nokubhala olusebenzayo kubasebenzisi besiBhulu, ngeyona njongo iphambili ...
Funda banzi

Ushicilelo lwe-Kwailappies ngomhla wesi-8 kweyeSilimela ngowama-2019

Inani lesi-8 lijongeka njengenani elishukumayo elinezangqa ezibini, okanye ooziro, phezu komnye - akumangalisi ukuba iiOlimpiki kunye neesimboli ze-Audi ...
Funda banzi

Imibutho yesi-Afrikaans: Dibana ne-SBA

UFatima Allie, uMarlene le Roux (ilungu lebhodi), uSandra Prinsloo (ilungu lebhodi) kunye noNiel le Roux (i-CEO ye-SBA) ngo-Agasti ...
Funda banzi

Isi-Afrikaans: Lulwimi lwethu sonke

UNjingalwazi uMichael le Cordeur Kutshanje, kukho iingxelo ezininzi malunga nesimo sengqondo sokungakhathali kwabantu bebala ngesiBhulu, nangona lelona qela ...
Funda banzi

Mongameli, abafundi bethu balambile

KwiNtetho yakhe engoBume beSizwe, uMongameli Cyril Ramaphosa wenze izindululo ezincomekayo ngezemfundo. Nangona kunjalo, wenze izithembiso ezininzi angenakukwazi ukuzigcina, ubhala ...
Funda banzi

Imbasa yeNeville Alexander ngeGalelo eliGqwesileyo lokukhuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi

ISiseko sokuXhotyiswa ngesiBhulu (SBA) siye sawongwa kule mpelaveki iphelileyo ngembasa yeNeville Alexander ngeyona galelo libalaseleyo ekukhuthazeni ukusetyenziswa kweelwimi ...
Funda banzi

Intetho ye-SBA kwisikhumbuzo sika-Adam Small

UNjing. Thuli Madonsela uwise intetho kwisikhumbuzo se-SBA/Adam Small. Oku ukwenze ngomhla wama-23 kweyoMdumbe 2019, nentsimbi yeshumi elinanye ePniël. Esi ...
Funda banzi

Ushicilelo lweKwailappies nge-7 kweyoMnga yowama-2018

Ngencwadana yesixhenxe, asinakukwazi ukuzibamba kodwa sibe kwizulu lesixhenxe, kuba yayingunyaka apho i-SBA iphinde yafeza okuninzi ngeeprojekthi ezahlukeneyo ezishwankathelweyo ...
Funda banzi

Iminyaka eli-100 kaNelson Mandela

Namhlanje, kwisikhumbuzo seminyaka eli-100 kaNelson Mandela, sinikele ngeencwadi ezili-100 neekhrayoni ezili-100 kwiBalvenie Primary kunye nabasebenzi abathandekayo besikolo ukubhiyozela ...
Funda banzi

Kwailappies ngoJuni

Kuthi apha eKapa kukho imbalela emandla, kodwa kwi-SBA iindaba ezimnandi ngokuqinisekileyo akukho mbuzo wembalela! Ngoko zonwabele iindaba eziqukuqelayo
Funda banzi

Kwailappies Disemba 2017

Xa unyaka uphela, umntu uhlala enyanzelekile ukuba enze uluhlu. I-SBA ijonga ngasemva ngombulelo omkhulu kunyaka apho sakwazi ukwenza igalelo ...
Funda banzi

Kwailappies ngoJuni 2017

bantu bethu baseKapa banokuthwaxwa kukunqongophala kwamanzi kakhulu kunye nembalela, kodwa ngokuqinisekileyo akukho imbalela okanye ukunqongophala kweeprojekthi ze-SBA kunye ...
Funda banzi

Kwailappies Disemba 2016

Sele kudlule unyaka kwavela iKwailappies yokuqala kwaye asinabhongo kancinci ngalencwadana yethu, kodwa sityhalana izifuba kude kude! Ukungqamana nemibala yeKrisimesi, ...
Funda banzi

Kwailappies ngoJuni 2016

Ziinyanga ezintandathu emva koko sele sibonisane ngeKWAILAPPIES efundeka kakuhle ekuye kwakhona, okanye nguye ngoku? ujiko ubonisa ezinye zeeprojekthi eziyimpumelelo ...
Funda banzi

Kwailappies Disemba 2015

Unyaka ka -2015 siwuqukumbela ngokuchulumancisayo ngesinye iSBA kuqala – isigidimi seendaba esimnandi ukufunda esinesihloko esithi, KWAILAPPIES, kuba besingama-kailappies ...
Funda banzi
Scroll to Top