Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans

Umnqophiso we-SBA kukuphuhlisa ulwazi lokufunda, lokubala nokubhala ngesi-Afrikaans ukuze kwangaxeshanye kuhlonitshwe isi-Afrikaans.

Iprojekthi yokufunda ezoë

Inkqubo yokufunda kwangaphambili yebanga u-R ukuya kwibanga lesi-3 ihlakulela uthando lokufunda ebantwaneni. Iqhutywa ngabaququzeleli bokufunda abaqeqeshiweyo abasuka kwimimandla esikuyo, kwaye oku kunegalelo kudalo lwemisebenzi. Abafundi abaphantse bangama-8000 bakwazile ukonwabela iiseshoni zamabali kulo nyaka. Ezi nkqubo bezibhexeshwa ngabafundi beencwadi abaqikelelwa kwi-100. Ezi nkqubo bezibanjelwe e-Blikkiesdorp (Delft), e-Ocean View neziphaluka zayo, e-Laingsburg, kuMasipala wase-Bitou kwi-Garden Route, nase-Stellenbosch eNtshona Kapa, kwakunye nase-Springbok, e-Garies, e-Kakamas, e-Keimoes, e-Upington, kwingingqi yase-Askham nase-Kimberly eMntla Kapa.

zoe-circle-frame
chemie-icongreen

Ikhemestri

Iphulo lokuphuhlisa nokukhuthaza isayensi njengesifundo, ngoqeqesho inzululwazi notyelelo lootitshala nabafundi. Iindibano zocweyo ezihambayo eziya ngokukodwa kootitshala bezikolo zaseprayimari ziqhutywa ngentsebenziswano ne-SUNCOI (Stellenbosch University Chemistry Outreach Initiative). Incwadana yemigaqo equlunqwe ngokukodwa yeemvavanyo zepraktikhali, kwakunye nebhokisi epheleleyo yenzululwazi, iya kunikezelwa koomasifundisane. Abafundi bezikolo zamabanga aphakamileyo baya kuba nethuba lokungcamla oko bangakulindela ngabafundi kweli candelo lesifundo ngethuba locweyo losuku lonke lwaselabhoratri, olugxile kumxholo wekharityhulam webanga le-12. Ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zaselabhoratri kwisikolo esikhethiweyo, la mava axabiseke kakhulu kubafundi.

Izaci namaqhalo

Ukuze sikhulise intlonipho isi-Afrikaans njengolwimi lweenkobe size kwangaxeshanye sidibanise isi-Afrikaans nezinye iilwimi, iSBA sele ipapashe iincwadi ezimbini zezaci zeelwimi ezininzi, ethi Sonke sisela kumfula omnye kunye neSonke sihamba emhlabeni ofanayo. Ubudlelwane bemvisiswano beelwimi zenkobe nendalo bomelezwa ngamaqhalo nezaci ezimalunga namanzi nomhlaba.

logo-icon-image-idiome
stories-logo-icon-grey

Amabali

Imimandla eyahlukeneyo kunye noluntu olufana ne-Op-die-berg, iMelkhoutfontein, iVerlorenvlei, iVredenburg, iKalkbaai, kwakunye namabali abantu abangeva kakuhle nabangaboniyo, afakwa kwividiyo kuthathelwa ingqalelo imvelaphi yabantu abadala abantetho isisi-Afrikaans. Kubonelelwe ukutolikwa kolwimi lwezandla kunye namagama esiNgesi. Ngelo xesha, abaculi abasakhasayo basekuhlaleni babonisa la mabali kubugcisa obubonakalayo.

Umbono

Injongo ye-SBA yokuzisa izakhono ezisebenzayo zokufunda nokubhala kubantu abasebenzisa isi-Afrikaans, ngoku ingene kwiqonga elitsha ngokuguqula iincwadi zayo zabantwana zibe zifilimu zoopopayi.

animasie-icon

Oko sikwenzayo

Ngo-1992, i-Afrikaans Literacy Trust yasekwa ngenjongo yokuxhobisa ngokukodwa abasebenzisi besi-Afrikaans eNtshona Koloni, ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni. Kungoko kwasekwa i-SBA.

Umnqophiso we-SBA kukuphuhlisa ulwazi lokufunda nokubhala ngesi-Afrikaans ukuze kwangaxeshanye kuhlonitshwe isi-Afrikaans.

Ulwazi lokufunda nokubhala lubandakanya zonke izakhono zonxibelelwano ezifunyenwe ngokwesiseko sezakhono zolwimi ezithethwayo nezibhalwayo kwaye neziyimfuneko ekubuyiseni isidima somntu ngokupheleleyo kuzo zonke iinkalo zobomi. Iiprojekthi ze-SBA ziyilelwe ukunceda ekwakhiweni kwesizwe ngesi-Afrikaans, kwaye usetyenziso lweelwimi ezininzi olwakhelwe ngaphakathi yinxalenye ebalulekileyo yoku.

Itshaneli ye-YouTube

Hlola itshaneli yethu ye-YouTube ufumane ulwazi oluphangaleleyo

  • Iividiyo zolwimi lwezandla ezimalunga ngamaqhalo
  • Uvavanyo lweKhemestri olungesi-Afrikaans, isiNgesi nesiXhosa
  • Amabali esi-Afrikaans nesi-Afrikaans esithethwa kwiindawo ezahlukileyo
  • Iinkqubo zethu
  • Ibhodi yethu ephetheyo kwakunye nabasebenzi bethu
icon-you-tube-orange
icon-toep-orange

I-App

Khuphela i-app yethu ukuze ukwazi ukufumana amabali ethu angeelwimi ezahlukileyo zaseMzantsi Afrika

  • Amabali ahlekisayo: Uphulaphule ngelithuba ufundayo
  • Imisebenzi yokufaka imibala

Inkxaso axabisekileyo

Amahlakani nabaxhasi

Scroll to Top