Media isiXhosa

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, awathi wawaqokelela ngethuba  leminyaka emibini ekhenketha i-Afrika ngebhayisekile. Lo ka-Manser wahamba umgama ongama-35, 500km kwaye wanqumla kumazwe angama-34. Amanye amazwe ayenobubele kakhulu ngethuba amanye ayenobungozi obukhulu kakhulu. Wagaleleka eKapa ngomhla wama-25 kuNovemba 2005 emva kokuba uhambo lwakhe […]

Ukuhamba kukubona Read More »

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba yeTafile kutsha nje. Aba bafundi bangama-31 bebekhatshwe ngootitshala babo kwaye bebeziindwendwe ezibekekileyo xa i-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibisungula okwesithathu umboniso-bhanyabhanya woopopayi. UFatima, yenye yeencwadi zabantwana ze-SBA ebhalwe ngumbhali wase-Denmark u-Klavs Skovsholm. U-Martinus van Twee, ozobe

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile  Read More »

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma Kapa bazimase le nkomfa e-Kirkwood ngomhla wama-27 kweyeThupha. I-SBA yinkampani exhobisa ngesi-Afrikaans kwaye engenzi nzuzo. Izimisele ukunika isi-Afrikaans isidima, kwaye nokuphuhlisa izakhono zokufunda, ukubala nokubhala ngesi-Afrikaans. Izibalo zibonwa njengolunye uhlobo lwezakhono, kwaye yiyo lonto inkxaso yezibalo iye

Uphuhliso ngeziBalo Read More »

Ucweyo ngobuNzululwazi beeKhemikhali – chemical science workshop

Ucweyo ngobuNzululwazi beeKhemikhali – chemical science workshop “Ngamanye amaxesha ukuthetha ngesifundo sobuNzululwazi bamaChiza okanye beeKhemikhali (Chemical Science) kuba nzima kakhulu. Kodwa kolu cweyo ndifunde indlela yokusenza lula kwaye ndisigcine sinika umdla kubafundi.” Utshilo u-Shirley Cook, ongutitshala e-La Trobe Primary School e-Enon, emva kocweyo lwamachiza ngoMgqibelo obe lubanjwe yinkampani exhobisa ngesi-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA).

Ucweyo ngobuNzululwazi beeKhemikhali – chemical science workshop Read More »

Inkqubo yezakhono zezandla

Inkqubo yezakhono zezandla I-SBA, inkampani exhobisa ngolwimi lwesi-Afrikaans, yongeze enye inkqubo kwiinkqubo zayo kulo nyaka. Inkqubo yeZakhono zeZandla lucweyo apho abafundi baseMntla Kapa abamalunga nama-185 baza kufundiswa ngokwakha isixhobo sokondla iintaka nangohlobo sokusithengisa eluntwini. Olu cweyo luza kufundisa abafundi ngamathuba amatsha, lukhuthaze izakhono zabo kushishino, kwaye luphuhlise nezakhono zabo. Izikolo zamabanga aphakamileyo eziya kuthi zixhamle

Inkqubo yezakhono zezandla Read More »

Izinja zibukele umdlalo weqonga

Izinja zibukele umdlalo weqonga I-Artscape Theatre, kutsha nje, ibifunqule umdlalo weqonga obu bukelwe liqela elahlukileyo labantu abaphila nokhubazeko oluthi lubathintele ngenxa yeemeko yezoqoqosho nezentlalo. Eli phulo lenkampani exhobisa ngesi-Afrikaans, Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans, SBA, ( i-Foundation for Empowerment through Afrikaans) lalenziwe ngo-2019 kodwa kwacaca ukuba malibonane nelanga kulo nyaka ngenxa yemithetho yekhovidi-19. Phaya

Izinja zibukele umdlalo weqonga Read More »

 Umdlalo weqonga ngomjiva

Ukuba awukeva ngenkqubo yomdlalo weqonga omalunga ngentolongo kule nyanga kwaye osingathwe yi-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA), kucacile awukabi yiyo inxalenye yamakhasi ethu onxibelelwayo kwaye isikolo sakho ayikabi sesinye sezo zifunwayo ezikhe zayibona le nkqubo. Lo mdlalo weqonga linyathelo lenkonde yomdlali weqonga nokwangusihlalo we-SBA, u-Sandra Prinsloo. U-Prinsloo ungumdlali weqonga nomvelisi onendumasi. U-Christo Davids wenza kuqala

 Umdlalo weqonga ngomjiva Read More »

UMabuzi Ogadala uboniswe okokuqala njengomdlalo kwi-Suidoosterfees

Ukhe weva ngomdlalo weqonga wamabanjwa oziswe ngumbutho oxhobisa ngolwimi lwesi-Afrikaans? Ukuba akunjalo, kucacile ubungekho ncam kumaqonga ethu onxibelelwano okanye ubungeyiyo inxalenye yezikolo eziwubonileyo lo mdlalo. Lo mdlalo weqonga linyathelo likaSandra Prinsloo, igqala lomdlali weqonga kunye nosihlalo weSBA. USandra kunye nomlingisi odumileyo kunye nomlawuli, uChristo Davids, baqale benza uphando olubanzi ngaphambi kokubhala isicatshulwa sedrama esichukumisayo. UChristo wabhala

UMabuzi Ogadala uboniswe okokuqala njengomdlalo kwi-Suidoosterfees Read More »

Iifoto zabafundi zenza i-SBA idubule

Abazali bahlala benobunzima bokugcina abantwana babo abafikisayo kude neeselfowuni zabo kunye nemithombo yeendaba zentlalo, kodwa ngeli xesha bobabini babebotshelelwe ngesizathu esihle.ISiseko sokuXhobisa ngekhasi likaFacebook lesiBhulu sichume ngeefoto ezintle zendalo kunye nemifanekiso ehlekisayo yezaci.Abafundi abaninzi abasuka eUpington, eMntla Ntshona, naseGqeberha bangenele ukhuphiswano lweefoto zeSBA. Ukuze bakwazi ukuthatha inxaxheba kolu khuphiswano, kufuneka abafundi babe kwiBanga lesi-8 nele-9. Emva koko

Iifoto zabafundi zenza i-SBA idubule Read More »

Iprojekthi yokufunda iZoë ngoku ikwizikolo ezingaphezu kwama-70

Ngombulelo kwiKomishini yeLotho yeSizwe (i-NLC), iSiseko sokuXhobisa i-Afrikansi (i-SBA) iya kuba nako ukwandisa iprojekthi yaso yokufunda iZoë kwizikolo ezingaphezu kwama-70 eMntla Koloni kulo nyaka. Iprojekthi yokufunda ijolise ekukhuliseni uthando lokufunda phakathi kwabafundi abakwinqanaba lesiseko. Izikolo zikhetha umntu ofanelekileyo kuluntu oqeqeshelwe ukufunda amabali. Abanye babafundi sele bezibandakanye nesi sikolo njengamavolontiya ukanti abanye ngabafundi abangaphangeliyo ngenxa yeemeko. Kukwakho nabafundi abangesosigxina

Iprojekthi yokufunda iZoë ngoku ikwizikolo ezingaphezu kwama-70 Read More »

Scroll to Top