Kwailappies

Iqonga likhanyisa okubi entlalweni

Ukhe weva ngomdlalo weqonga wamabanjwa oziswe ngumbutho oxhobisa ngolwimi lwesi-Afrikaans? Ukuba akunjalo, kucacile ubungekho ncam kumaqonga ethu onxibelelwano okanye ubungeyiyo inxalenye yezikolo eziwubonileyo lo mdlalo. Lo mdlalo weqonga linyathelo likaSandra Prinsloo, igqala lomdlali weqonga kunye nosihlalo weSBA. USandra kunye nomlingisi odumileyo kunye nomlawuli, uChristo Davids, baqale benza uphando olubanzi ngaphambi kokubhala isicatshulwa sedrama esichukumisayo. UChristo wabhala […]

Iqonga likhanyisa okubi entlalweni Read More »

Inyathelo ngalinye ukuya ngaphesheya komda ngamnye

Ulwimi lunokwandisa imida phakathi koluntu okanye lunokuba ngumda kwimida. ISiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (SBA) sihlala sikhangela ezinye iindlela zokukhulisa uthando lwesiBhulu nezinye iilwimi ebantwini. Kwangaxeshanye, isigunyaziso sakhe kukunceda abantu bahloniphe ezinye iilwimi. Ngesi sizathu, i-SBA ibhiyozele uSuku lweHlabathi loLwimi lweeNkobe kulo nyaka ngokuphehlelelwa kwencwadi yethu yezaci zeelwimi ezininzi. Incwadi yezaci, Sonke sihamba emhlabeni omnye, inezaci ezingama-20 zesiBhulu, isiNgesi, iSetswana

Inyathelo ngalinye ukuya ngaphesheya komda ngamnye Read More »

Unyaka omtsha ogcwele iiprojekthi ezintsha kunye nokhuphiswano oluninzi

Esi sikolo sivuleleke kubafundi abangama-23 abaphuma kulo lonke elaseNtshona Koloni abebeyinxalenye yeSiseko sokuXhobisa ngeProjekthi yeKamva yeAfrikansi (SBA) iminyaka emine. Ngethamsanqa, aba bantu baselula abazange bathunyelwe belambatha kwilizwe elingaziwayo. Ngeeholide zesikolo ngoDisemba, abafundi baye kumasifundisane iintsuku ezintathu. Iworkshop ibiyiworkshop yokugqibela yoqeqesho lweminyaka emine oluqhutywa yi-SBA’s Gerswin Cupido. NgokukaCupido, injongo yale projekthi yayikukuxhasa abafundi abazimiseleyo, nababonisa amandla okukhokela. “Besifuna

Unyaka omtsha ogcwele iiprojekthi ezintsha kunye nokhuphiswano oluninzi Read More »

Izibalo ezinengqiqo kunye namabali abalulekileyo: Novemba 2021

Inkomfa yethu yeZibalo ebanjwa rhoqo ngonyaka ngokwejografi ye-SBA, inika kanye le nto ithethwa ligama: ikhuthaza ootitshala ukuba bangene kwigumbi lokufundela lemathematika ngenzondelelo entsha kwaye ivumela abafundi ukuba balusebenzise ngokufanelekileyo uphuhliso lwezifundo. ubuchule kule ndawo. Nge-26 ka-Oktobha, ootitshala abangama-89, abamele amabanga R ukuya kwele-9, bahlanganisana eSpringbok kwesi siganeko. Ootitshala abatsha kwakunye nootitshala abanamava bemathematika bavumile ukuba olu

Izibalo ezinengqiqo kunye namabali abalulekileyo: Novemba 2021 Read More »

Ukufunda sisidlo! Okthobha 2021

Iprojekthi yokufunda i-Zoë ye-SBA ineminyaka elishumi isabelana ngovuyo lokufunda nabantwana. Oodade abancinci bakaZoar, uZoë noNasia Davids ukuthanda ukufunda kunye nomnqweno wabo wokuba bakwazi ukwabelana ngeencwadi nabahlobo ngexesha leeseshini zabo zamabali yayingexesha apho le projekthi iphambili ye-SBA yavela khona. Le projekthi ijolise ekukhuthazeni amava okufundela-ukonwaba phakathi kwabantwana abancinci ngokufunda. Izikolo ezibandakanyekayo zifumana ithuba lokuqeqesha amalungu oluntu njengabafundi bamabali,

Ukufunda sisidlo! Okthobha 2021 Read More »

Ukubhiyozela iNyanga yamaGugu ngamabali namaqhalo: Septemba 2021

Amabali e -SBA’s Cedarberg kuMnyhadala weentyatyambo wasendle waseClanwilliam Iprojekthi yaMabali e-SBA, ekhokelwa ngusihlalo we-SBA uGq. Sandra Prinsloo, ijolise ukusukela ngowama-2015 ukususa amabali abantu elubala ngokutyelela iindawo ezizodwa, ngaloo ndlela izalisekisa kwaye ilondoloza ulwimi lwelizwe lethu kunye nelifa lemveli lenkcubeko. Ukuza kuthi ga ngoku, iqela lokurekhoda latyelela ummandla waseCederberg laza lathabatha amabali abantu base-Eselbank naseHeuningvlei. Ngamabali anjengombhiyozo womlinganiswa owahlukileyo

Ukubhiyozela iNyanga yamaGugu ngamabali namaqhalo: Septemba 2021 Read More »

Ukuthanda ukufunda kunemfundiso, impucuko nolonwabo: Agasti 2021

Ngokuqaqambisa zonke iingcambu zesi-Afrikaans kwiinkalo ezininzi, i-SBA izama ukubonakalisa ubumbhaxa lwabasithethayo kunye nokwandisa ilifa lolwimi ngolu hlobo. Kule nyanga iphelileyo, eli phulo beliyingqwalasela yethu ngexesha loSuku lweHlabathi lwaBantu beMveli ngencwadi yethu esandula kukhululwa emalunga neStrandlopers of the Cape Peninsula: The Lifestyle of Our Early People nguRachelle Greeff. Kudliwanondlebe no-Ivor Price ngexesha lomsitho wokuphehlelelwa kwencwadi ngo-Agasti 9, uRachelle Greeff

Ukuthanda ukufunda kunemfundiso, impucuko nolonwabo: Agasti 2021 Read More »

Ilungiselelwe impumelelo: Julayi 2021

Ukuxhotyiswa kwabantu ngabanye kujoliswe ekuqinisekiseni ukuba umntu ngamnye ufikelela kwisakhono sakhe ngokupheleleyo kwenza inxalenye yondoqo woSuku lukaMandela. Ngenxa yemeko ekhoyo yomqobo, i-SBA igqibe ekubeni ifake isandla kulo mbono ngendlela yedijithali kulo nyaka. Ukubhiyozela uSuku lukaMandela, i-SBA ikhuphe ividiyo ye-intanethi yasimahla kule nyanga ukuxhobisa abantu abatsha abafuna imisebenzi ngolwazi nezakhono ezifunekayo ukuze baphumelele. Ukususela ekuqulunqeni i-resume, yintoni onokuyilindela

Ilungiselelwe impumelelo: Julayi 2021 Read More »

Ixesha leentyatyambo phakathi ebusika: Juni 2021

Ukuba kukho into enye i-SBA eyifundileyo kunye nehlabathi kwiinyanga ezili-15 ezidlulileyo, kukuba uthintelo enyameni ngamanye amaxesha lunokuba yeyona nto ingcono yokuqhuba i-heyday entsha emoyeni. Ihlabathi lanyanzelwa ukuba licinge ngokutsha ukuze liqhubeke, kodwa ngaphaya kwexhala kunye nokoyika into engaziwayo, bubuxoki ukukhula. Kuhleli kulinyhweba kwi-SBA ukubandakanyeka kuluntu kumanqanaba asezantsi nokuba yinxalenye yale nkqubo yokudibanisa uluntu namathuba amatsha kunye nokunyathela

Ixesha leentyatyambo phakathi ebusika: Juni 2021 Read More »

May 2021 – 12th Kwailappies Umyalezo

Oyena Mhlobo we-SBA Ngezi Kwailappies ze-12 sifikelele kumda weshumi elinesibini kwaye ngaloo ndlela sigqibezela incwadana yeendaba ebakho emva kweminyaka emibini. Ukuhambisana nenkqubela phambili yedijithali, ngakumbi ngokubhekiselele kumajelo eendaba ezentlalo, ukususela ngoku siza kuthumela ibhlog yeKwailappies kwiwebhusayithi yethu nyanga zonke ukwabelana nawe ngemisebenzi ye-SBA ngokukhawuleza nangakumbi ngokukhawuleza. Siyakumema ukuba usilandele kumaqonga eendaba ezentlalo ukuze uhlale usazi

May 2021 – 12th Kwailappies Umyalezo Read More »

Scroll to Top