Gcina

NgoDisemba 2020-11th Kwailappies Umyalezo

SBA abahlobo Njengoko i-1992 yayiyi-annus horribilis yokumkanikazi waseBrithani, oku kunjalo kwakhona kulo nyaka, kodwa i-SBA izamile ukwenza i-annus mirabilis ngo-2020. Iiprojekthi zahlengahlengiswa, ukubaliswa kwaBali ngabantu abalityelweyo kwaqhutyekwa neendawo, kwahanjiswa iincwadi zemibala ukwenza ukuhlala ekhaya kunandipheke ngakumbi kwabancinane kwaye ufundo oluninzi lwaseZoë lwade lwaqhutyelwa ngaphandle ukuze kungene umoya ococekileyo. Eyona nto isichulumancisayo ngakumbi kukupapashwa kweencwadi zabantwana bethu uRobbie […]

NgoDisemba 2020-11th Kwailappies Umyalezo Read More »

Lokuqaphela Usuku Lootitshala Behlabathi nge-5 Oct 2020

Funda! Incwadi yesi-2 iqulethe ezinye izifundo ezisi-8 ezithe kwakhona zingqinelaniswe neCAPS kwaye zilungele ukusetyenziswa eklasini ezijolise kumabakala 4 ukuya kwele-7. Unyaka ka-2020 ngokuqinisekileyo uye wathumela iqela lemingeni ebesingayilindelanga kulo lonke uhambo lwethu. Ngale ncwadi, i-SBA inethemba lokunika wonke utitshala inkxaso eyongezelelweyo ekuphuhliseni ingqiqo yokufunda yabantwana bethu kunye nobuchule bolwimi ukuze ekugqibeleni ixhobise umntwana ngamnye ukuba abonakalise ubuntu

Lokuqaphela Usuku Lootitshala Behlabathi nge-5 Oct 2020 Read More »

NgoJuni 2020 – Umyalezo we-10 weKwailappies

Bahlobo be- SBA Ngamana lo mba ungenza ukuba wonke umntu adideke, adimazeke kwaye angabi namonde ngesitshixo se-Covid-19 ukuba sinyamezeleke ngakumbi ngaphandle kwewayini enokuba iphezulu, ngokutsho komdlalo ka-Uys Krige othi, Life is Alone Tolerable as a Man ‘ n A little Drank is. Yonwabela ukomelela kwe-SBA ngezi ndaba zinika ithemba nezinika umdla. Cofa apha ukuze ufunde kunye. (Ukuze

NgoJuni 2020 – Umyalezo we-10 weKwailappies Read More »

NgoNovemba 2019-9th Kwailappies Umyalezo

UMhlobo osenyongweni we-SBA Yayingunyaka ongakanani ukuzila ukutya? Nakuba kunjalo, zonke iiprojekthi ze-SBA ziye zakhawuleza ukunika abafundi, ootitshala, uluntu lwesi-Afrikansi namaqela anjengeekwayala namaziko akhubazekileyo amandla olwimi angowakhe. IKwailappies yethu, ngoku ekuhlelo lwayo lwesi-9, ifundeka ngokubanzi phakathi kwabafundi abamalunga nama-9,000, ngoko yonwabele kunye nexesha leziyunguma endinethemba lokuba liya kuzaliswa luvuyo, uthando, uxolo neentsikelelo kumntu wonke. NIEL

NgoNovemba 2019-9th Kwailappies Umyalezo Read More »

Iprojekthi yokucebisa yaseBrugbou

Imfuno engxamisekileyo phakathi kwabafundi bezikolo eziphakamileyo yokufumana isikhokelo malunga nokukhetha kwixa elizayo yenza isiseko seprojekthi yokwakha ibhulorho ye-SBA. Umfuziselo weprogram usekelwe ekuboneleleni ngengcebiso nesikhokelo kubafundi bamabanga e-9 nawe -12 kwithuba leminyaka emi-4 ngokumalunga nokukhetha izifundo, iinkalo zokufunda kunye nokukhetha amakhondo omsebenzi – konke oku kukwinkalo ebandakanya zonke iinkalo apho ukuphuhla kobuqu kuthathelwa ingqalelo. Abafundi, ngokungathi kunjalo,

Iprojekthi yokucebisa yaseBrugbou Read More »

I-SBA inegalelo kuphuhliso lobunzululwazi eKaroo

Ukongezwa okutsha kwiSiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (i-SBA) kutyalo-mali kwezemfundo ukususela ngo-2017 kubandakanya ukugxila kulwazi lokufunda nokubhala kwicandelo lophuhliso lwesayensi. Ubambiswano kunye neSebe leKhemistri leYunivesithi yaseStellenbosch lukhokelele kunikezelo-ntetho lonyaka lwendibano yocweyo yootitshala besayensi bezikolo zaseprayimari ngesiBhulu. Umasifundisane walo nyaka, ngemvume yeSebe iWCED, wenziwa e-Leeu Gamka kwaye ubandakanya ootitshala bezikolo eziziiprayimari abaphuma kwizikolo eziyi-20 kwisithili saseKaroo – i-SBA’s geographical

I-SBA inegalelo kuphuhliso lobunzululwazi eKaroo Read More »

I-SBA ibhiyozela uSuku lweeNcwadi kwiHlabathi liphela

USuku lweeNcwadi lweHlabathi lukwabhiyozelwa minyaka le eMzantsi Afrika ngomhla wama-23 kuTshazimpuzi ukwandisa ixabiso elimangalisayo negalelo eliziswa ngamabali kuluntu lwethu. Ngomoya wesi siganeko, iSiseko sokuXhobisa nge-Afrikansi (SBA) siya kutyelela izikolo zaseprayimari ezisi-7 ngoLwesibini we-23 nangoLwesithathu we-24 Apreli-Langerugskool eWorcester, i-Ashton Primary School, i-Ashton Public Combined School ne-H. Venter Primary e-Ashton, eSwellendam. Isikolo samabanga aphantsi, iBontebok Prayimari neVRT Pitt

I-SBA ibhiyozela uSuku lweeNcwadi kwiHlabathi liphela Read More »

I-SBA ibhiyozela uSuku loLutsha ngencwadi yeMibala ekhethekileyo

ISiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (i-SBA) ngumbutho ongenzi nzuzo ogxile ekuphuhliseni ulwazi lokufunda nokubhala olusebenzayo kubasebenzisi besiBhulu, ngeyona njongo iphambili yokuqinisekisa ukuxhatshazwa ngokupheleleyo kwesakhono solutsha kuzo zonke iinkalo zobomi.  I-SBA minyaka le inogqaliselo olwakhelwe ngaphakathi kukhubazeko kuzo zonke iiprojekthi zabo zokuxhobisa. Kulo nyaka kuye kwagqitywa ekubeni kupapashwe incwadi yabafundi abane-neural challenged. Umbhali waseDenmark, uKlavs Skovsholm, ngo-2017, ngokubambisana ne-SBA, wabhala

I-SBA ibhiyozela uSuku loLutsha ngencwadi yeMibala ekhethekileyo Read More »

Ushicilelo lwe-Kwailappies ngomhla wesi-8 kweyeSilimela ngowama-2019

Inani lesi-8 lijongeka njengenani elishukumayo elinezangqa ezibini, okanye ooziro, phezu komnye – akumangalisi ukuba iiOlimpiki kunye neesimboli ze-Audi nazo zizizangqa ezibhijeneyo. Kwezi Kwailappies zesi-8 uya kubona indlela i-SBA ehamba ngayo kuzo zonke iindlela ezinomdla kwaye ide itsibe phezulu ngesiBhulu ngeeprojekthi zethu ezininzi. Kanye njengokuba isileyi sikaSanta sitsalwa ziinyamakazi ezisi-8 kwaye uNoah wathatha abantu abasi-8 emkhombeni wakhe, iKwailappies

Ushicilelo lwe-Kwailappies ngomhla wesi-8 kweyeSilimela ngowama-2019 Read More »

Imibutho yesi-Afrikaans: Dibana ne-SBA

UFatima Allie, uMarlene le Roux (ilungu lebhodi), uSandra Prinsloo (ilungu lebhodi) kunye noNiel le Roux (i-CEO ye-SBA) ngo-Agasti ka-2015 ngexesha lokuhamba uhambo e-Upper Cape. (Ifoto: Die Burger) IsiBhulu esibonakalayo – iSiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (SBA) ISiseko sokuXhobisa ngeAfrikansi (SBA) phantsi kolawulo olukwaziyo lukaDkt. U-Niel le Roux neqela lakhe, bazama ukunceda ukuseka uluntu olufundileyo, oluzixhasayo nolukhathalele indalo

Imibutho yesi-Afrikaans: Dibana ne-SBA Read More »

Scroll to Top