parallax background

Ukufundela ulonwabo

IPHULO LOKUFUNDA LIKA-ZOË:

Yinkqubo yokufunda le eyenzelwe abantwana a baku-Grade R – 3. Ikhuthaza abo bakumabanga asezantsi bathande ukufunda kwaye ikhokelwa ngabaququzeli abakhuthaza ukufunda abaphuma ekuhlaleni kwaye babe ngaxeshanye bedala amathuba omsebenzi.

UKHALAKHULU:

Libali laseMzantsi Afrika eli elilungiselelwe abantwana yaye libhalwe ngesiXhosa nesi-Afrikaans. Eli bali liye laphinda lashicilelwa ukuze lithandeke njengebali kwincwadi enokufakwa amabala ngamabala. Injongo yayo kukukhuthaza uthando lokufunda nokuyila kubantwana abancinci. Le ncwadi iye yalungiselelwa imfundo ekhethekileyo, ikwiilwimi ezisemthethweni zaseMzantsi Afrika, kwaye ishicilelwe ngebhreyile (braille) yaye inganako nokuphulaphulwa. Iza kushicilelwa nangolwimi lwesiKhoekhoegowab.

UGUQULO LWENCWADI:

Incwadi ye-Dramatic Arts and Dance Studies yebanga lika-Grade 10 no-12 ngoku iyafumaneka ngolwimi lwe-braille.

(Funda-booklet / Funda-collection):

Ingqokelela yamaphephandatyana akhutshwe kumaphephandaba encedisana nootitshala bamabanga aphakathi. Le ngqokelela isaqhuba.

KWAILAPPIES:

Iphephandaba lonyaka lase-SBA eliphuma rhoqo kwiinyanga ezintandathu.

UDITYANISO LWENCWADI:

Agricultural management practices Grade 12.

UKHALAKHULU/DIE KOKERBOOM:

Libali laseMzantsi Afrika eli elilungiselelwe abantwana yaye libhalwe ngesiXhosa nesi-Afrikaans. Eli bali liye laphinda lashicilelwa ukuze lithandeke njengebali kwincwadi enokufakwa amabala ngamabala. Injongo yayo kukukhuthaza uthando lokufunda nokuyila kubantwana abancinci. Le ncwadi iye yalungiselelwa imfundo ekhethekileyo, ikwiilwimi ezisemthethweni zaseMzantsi Afrika, kwaye ishicilelwe ngebhreyile (braille) yaye inganako nokuphulaphulwa. Iza kushicilelwa nangolwimi lwesiKhoekhoegowab.

UMABUZI OGADALALA/ROBBIE DIE ROWWE ROT:

Le ncwadi ibhalwe ngesi-Afrikaans nesiXhosa kwaye ilungiselelwe abafundi abenza u-Grade 6 no-7. Inemifanekiso kwaye imalunga nebuzi lase-Mitchell’s Plain. Ikwakho nenye enamaqamza entetho angenanto, kwaye kufuneka agcwaliswe ngumfundi. Oku kungumceli-mngeni ekufundeni nasekubhaleni.

U-FATIMA:

Libali eli kwincwadi enokufakwa imibala ngemibala. Ibhalwe ngesiXhosa/nge-Afrikaans/ngesiNgesi/ngesi-Arab nage-Braille. Limalunga nentombi yoMsilamsi ehlala e-Bo-Kaap nethi igagane nezithethe ze-Isilamu.

INCWADANA ESISIKHOKELO (UKUFUNA UMSEBENZI):

Izikhokelo ezicacileyo nezisebenzayo ekukuncedeni ufune umsebenzi, kungekudala iza kufumaneka nange-Braille.