Ngathi

Iinkqubo zethu

I-SBA ijongise kakhulu kuphuhliso lwe-Afrikaans, ngakumbi kwinkqubela yolutsha. Ngoncedo oluphuma kubaxhasi abohlukileyo, i-SBA iqinisekisa ukuba i-Afrikaans ifumana ingqalelo macala onke:
  1. Ukufundela ulonwabo
  2. Amacweyo nokhankathelo
  3. Amafa namagugu olwimi
  4. Uphuhliso lobugcisa

Abaxhasi bethu

Abasebenzi


Dr Niel le Roux

Olawulayo Umlawuli

niel@sbafrikaans.co.za.


Ms Bianca Greeff

Umphathi we-Ofisi

bianca@sbafrikaans.co.za


Mr Ivan Ndevu

Umncedisi wase-Ofisini

ivan@sbafrikaans.co.za


Mr Gerswin Cupido

Umncedisi wase-Ofisini

gerswin@sbafrikaans.co.za

IBhodi


Dr Sandra Prinsloo

Usihlalo

Umlinganisi nomlawuli wodumo. Wathweswa nge-Order of Ikhamanga kuMongameli Zuma ngo-2014.

sandraprins@mweb.co.za


Prof Michael Le Cordeur

Usekela-sihlalo

Stellenbosch University – Icandelo lezeMfundo: Izifundo zoLwimi

mlecorde@sun.ac.za


Dr Dirk Brand

Usekela-sihlalo

UMququzeleli woBambiswano eNtshona Koloni , uMfundisi oPhezulu kwiSikole seYunivesithi yaseStellenbosch yoLawulo loLuntu kunye neTrasti ye "HOPE" uMbutho waseKapa kunye neTrust

dirkjbrand1@gmail.com


Dr Hendrik Theys

Ilungu leBhodi

Owayesakuba ngusekela-sihlalo weBhodi yolwimi lwe-Afrikaans, umhlohli we-Afrikaans e-CPUT

theysh@cput.ac.za
Mr Johan van Lill

Ilungu leBhodi

Umlawuli we-Wordwise Media nomsasazi we-RSG ne-FMR, ukwalilo nelungu elijongene neembasa ze-Fleur de Cap theatre.

johan@wwd.co.za


Prof Steward van Wyk

Ilungu leBhodi

Intloko yeSebe lesi-Afrikaans e-UWC

svanwyk@uwc.ac.za


Dr Mvula Yoyo

Ilungu leBhodi

Ngaphambili Umphathi weeNguqu e-Mediclinic kumazantsi aseAfrika

mvula.yoyo@outlook.com


Ms Karen Meiring

Ilungu leBhodi

Intloko yase-kykNET

Karen.meiring@mnet.co.zaU-Rochelle McDonald

Ilungu leBhodi

Sihlalo we-DeafblindSA


U-Zohra Kathrada Areington

Ilungu leBhodi

UMncedisi onguMlawuli kwisiGqeba sabaLawuli, ATV Services


U-Shihaam Domingo

Ilungu leBhodi

Umvelisi oYilayo nokwanguSomaqhuzu we- 'The Domingo Effect'