IsiBhulu Siyacula! UMovemba

IsiBhulu Siyacula! UMovemba

Ukucula isiBhulu minyaka le kwe-SBA! Iikwayara zicula zigxininise ebafazini nakulutsha kwiminyaka edluleyo, umba obutshisa ibunzi kulo nyaka yimpilo namandla amadoda. Iikwayara zamadoda namakhwenkwe beziseqongeni iGugulethu Tenors edumileyo ixhome umgangatho. Amazwi amadoda avela mgama eMerweville eKaroo, nakwiziko lokuzibuyisa, iQuarymen neLegends Male Choir, namazwi abaselula avela eWynberg High School neMzansi Gay Choir ebephulaphulwe. Ikwayari engumnyadala kunye neCape Mens's Choir Association iye yavala esi sihlandlo.

Phantsi komnquba kaMovemba, kugxininiswe kumhlaza wamadoda nomhlaza wamasende phantsi komxholo othi Wathande Amatapile Akho. Ethubeni siphulaphule aboyise umhlaza, siye saziswa ngendlela yokuzikhusela nokwenza okupheleleyo ngempilo yamadoda nobudoda. IArts Cape igxininise kuMovemba inyanga yonke iqale ngekonsathi.

Ifoto : NguNatalie Gabriels