Amacweyo

Amacweyo atsolise ekuxhaseni abafundi kwizakhono zokubhala, zobunkokheli, zokuthetha esidlangalaleni, zonxibelelwano kwakunye nezempatho-mali. La macweyo aqhutywa ziingcaphephe kwizikolo ezikwindawo ezincedwa yi-SBA. Abafundi bathatha inxaxheba kwaye bafundiswa iindlela ezibonakalayo kwezi zakhono. La macweyo abanjelwa nakwiindawo ezisemaphandleni. Abaxhasi nabasebenzisana ne-SBA yi-Dagbreek Trust ne-Artscape.