parallax background

Amacweyo nokhankathelo

USUKU LUKAMANDELA:

Ucweyo (workshop) oluphuhlisa ubunkokheli apho kudityaniswa ulutsha oluphuma kwiinkalo ezahlukileyo ukuze luthathe inxaxheba ekwakheni ikamva elifanelekileyo loMzantsi Afrika.

UTSHATSHELO KWIZIBALO:

Le yinkomfa yootitshala baka-Grade 1 ukuya ku-Grade 12 eshukuxa ukukhuthaza ukufunda izibalo.

IKHEMESTRI:

Oku kukuphuhlisa nokukhuthaza ufundo lwezifundo zobunzululwazi, kwenziwa ngokuqeqesha abafundi nootitshala bandwendwele kwaye bakwazi ukusebenzisa izixhobo zaselabhoratri. Akho amacweyo acetyiweyo andwendwela ootitshala bamabanga asezantsi, oku kusenziwa ngokusebenzisana ne-SUNCOI (The Stellenbosch University Chemistry Outreach Initiative). Kula macweyo kuza kukhutshwa incwadi ekhokela ngendlela ebonakalayo kuvavanyo oluqhutywa elabhoretri kwakunye nebhokisi enezixhobo ezisetyenziswa kwizifundo zobunzululwazi.

ISIKHOKELO ONOKUSIFAKA EPOKOTHWENI (QALA UKUFUNA UMSEBENZI):

Indlela ecacileyo nesebenzayo yokufuna umsebenzi.

IPROJEKTHI YEXESHA ELIZAYO:

Ukhankathelo lwabafundi oluqala ku-Grade 9 ngezifundo ezikhethwe ngokufanelekileyo ukuya ku-Grade 12. Oku kwenzelwa kubelula kumfundi xa ephuma esikolweni esiya kumaziko aphakamileyo emfundo naxa engena kwilizwe lempangelo.