March 12, 2014

Uphuhliso lobugcisa

Lorem ipsum dolor sit amet dolor. Suspendisse sollicitudin. Fusce non ante euismod quis, placerat quam. Sed interdum arcu quis orci. Nunc vitae metus. Maecenas feugiat lectus elit, ut justo vulputate vitae, commodo magna gravida.
March 11, 2014

Ukufundela ulonwabo

Aenean ligula dui, non eros porttitor a, pharetra accumsan rutrum, wisi accumsan ullamcorper aliquam. In fermentum. Morbi sem et purus in tortor et ligula. Nam vestibulum in, vulputate sed, elementum congue, aliquet vulputate.
March 10, 2014

Amacweyo nokhankathelo

Enim ac turpis egestas. Suspendisse elit lectus dapibus eu, vulputate at, consequat id, ultrices posuere ante ipsum aliquet eget, rutrum magna iaculis arcu massa, feugiat fermentum in, dapibus et, tristique libero in massa.
March 9, 2014

Amafa namagugu olwimi

Nunc justo nibh, sollicitudin quis, egestas risus eu euismod nec, molestie tincidunt. Fusce wisi diam, tincidunt lorem. Aliquam id lorem. Vestibulum tempus. Morbi id dolor urna dapibus aliquam. Etiam varius quis, tellus.

Ezinye iinkcukacha Ngathi

Ngo-1992 kwasekwa i-trust ejongene nokufunda, ukubhala nokubala ngesi-Afrikaans ukuze ixhobise abantetho isisi-Afrikaans eNtshona Koloni, ngakumbi abakwiindawo ezisemaphandleni. Le trust yazala i-SBA.

Funda

iVidiyo

IINDABA ZE-SBA

January 29, 2021

Kwailappies December 2020

SBA-vriende Soos 1992 vir die Britse koningin ʼn annus horribilis was, is dit vanjaar seersekerlik weer so, maar die SBA het egter gepoog om 2020 ʼn […]
January 29, 2021

Kwailappies June 2020

SBA-vriende Mag hierdie uitgawe elkeen se frustrasie, moedeloosheid en ongeduld met die Covid-19 ingrendeling ‘n klein bietjie draagliker maak sonder die wyntjie wat dalk al op […]
January 29, 2021

Kwailappies November 2019

Beste Vriend van die SBA Wat n sneljaar was dit nie? Nogtans het al die SBA-projekte saamgesnel om aan Afrikaanse leerders, onderwysers, gemeenskappe en groepe soos […]

IINKQUBO EZIDLULILEYO ESIZINGCA NGAZO


Uphuhliso nge-Drama:

Ukunqwanqwada kwi-drama abafundi abangenalo ithuba lokudlala kwi-drama ukuze bakwazi ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano lwe-kykNET National Acting Competition.

Ukuguqulwa kwencwadi:

Ukupapashwa kwencwadi ye-Dramatic Arts and Dance Studies eyenzelwe abafundi baka-Grade 10 -12 kwakunye notitshala (i-Dramatic Arts ikwashicilelwe nge-braille).


Incwadi equlunqiweyo nepapashiweyo:

Agricultural Management Practices Grade 12.

Funda!-ingqokelela yezifundo:

Izifundo eziqokelelweyo ezincedisa ekufundiseni zipapashwe njengesongezelelo kwiphephandaba i-Die Burger. Oku kwenzelwe abafundi abakumabanga aphakathi.


Umfanekiso oqingqiweyo ka-Adam Small:

I-Artscape imhloniphe isigxina u-Adam Small ngomfanekiso oqingqiweyo. Umboniso ogciniweyo ngembali yakhe uselugcinweni e-Artscape.

Isifundo Sokukhumbula u-Adam Small :

Isifundo saqhutywa ngethuba loMbiyozo ka-Adam Small e-Pniel (2019), apho isithethi esiphambili yayinguNjing. Thuli Madonsela.


I-Afrikaans yase-Bo-Kaap:

Yincwadi yemfundo ka-Gqirha Achmat Davids ethi: “The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 -1915”. Yenziwe yalula ukuze wonke ubani akwazi ukuyifunda.

Umfundisi Patrick Petersen:

Itsha-ntliziyo elinendumasi kuluncwadi lwesi-Afrikaans lithweswe indwe kwibandla lalo lase-Vredenburg kuluncwadi, inkqubo yobugcisa yase-Artscape, kwaye abafundi bawiselwa intetho ngomsebenzi wakhe we-drama.


Usuku lukaMandela:

Ngo-2017 no-2018 abafundi ababonise iimpawu zobunkokheli bamenyelwa kumacweyo ayebanjelwe e-Artscape ukuze kuxoxwe ngoMzantsi Afrika no-Ms Universe u-Demi-Leigh Nel-Peters, Ivor Price (umsasazi we-TV) kunye no-Dean Smith (umdlali weefilimu), kwaye bafumane noqeqesho ku-Manie Botha we-HeyLei.

ISIBHULU SIYACULA! UMOVEMBA

1195x249 NATALIEGABRIELS_SBA Afrikaans Sing_6603

Funda

February 22, 2016

Amacweyo

Amacweyo atsolise ekuxhaseni abafundi kwizakhono zokubhala, zobunkokheli, zokuthetha esidlangalaleni, zonxibelelwano kwakunye nezempatho-mali. La macweyo aqhutywa ziingcaphephe kwizikolo ezikwindawo ezincedwa yi-SBA. Abafundi bathatha inxaxheba kwaye bafundiswa iindlela […]
February 22, 2016

Iibhulorho ezakhiwayo

   

Kwailappies

January 29, 2021

Kwailappies December 2020

SBA-vriende Soos 1992 vir die Britse koningin ʼn annus horribilis was, is dit vanjaar seersekerlik weer so, maar die SBA het egter gepoog om 2020 ʼn […]
January 29, 2021

Kwailappies June 2020

SBA-vriende Mag hierdie uitgawe elkeen se frustrasie, moedeloosheid en ongeduld met die Covid-19 ingrendeling ‘n klein bietjie draagliker maak sonder die wyntjie wat dalk al op […]