parallax background

SLYPSKOLE & MENTORSKAP

CHEMIE:

’n Inisiatief om wetenskap as vak te ontwikkel en te bevorder, met laboratoriumopleiding en -besoeke vir onderwysers en leerders. Rondreisende werkwinkels aan spesifiek laerskoolleerkragte word in samewerking met SUNCOI (die Universiteit Stellenbosch se Chemie-uitreikinisiatief) aangebied. ’n Spesiaal saamgestelde handleiding vir praktiese eksperimente, asook ’n volledige wetenskapkissie, word by die werkwinkels uitgedeel.

WOEKER MET WISKUNDE:

’n Kongres vir opvoeders van graad 1 tot graad 12 om wiskundegeletterdheid te bevorder.

MANDELA-DAG:

’n Leierskapontwikkelingswerkwinkel waartydens jongmense van verskillende agtergronde byeengebring word om ’n positiewe bydrae tot ’n versoende toekoms vir Suid-Afrika te maak.

BEROEPSAKGIDS (WIKKEL MET WERKSOEK/QALA UKUFUNA UMSEBENZI/START THE JOB HUNT):

Bondige, praktiese riglyne om aansoek te doen vir werk.

DIE TOEKOMSPROJEK:

’n Leerdermentorskap wat in graad 9 met korrekte vakkeuses ’n aanvang neem tot en met graad 12, om die oorgang van skool na tersiêre opleiding en die professionele werksomgewing te vergemaklik.