parallax background

Uphuhliso lobugcisa

UKUPHUCULWA KWE-DRAMA:

Kufundiswa abafundi abangalifumaniyo ithuba lokubona imidlalo yeqonga kwaye balungiselelwa ukuthabatha inxaxheba kwi-kykNET National Acting Competition.

UKUBUKELA IMIDLALO YEQONGA E-THEATRE:

Abafundi bafumana ithuba lokubukela imidlalo yeqonga engolwimi lwesi-Afrikaans ukuze baqhelane ne-theatre. Kwaye kubonelelwa nangeetoliki zolwimi lwezandla.


UMCULO WESI-AFRIKAANS!

Lo ngumyadala womculo apho kukho iikwayala ezicula ngesi-Afrikaans kwaye kuxutywe nezo zicula ngezinye iilwimi zalapha eMzantsi Afrika. Ezi kwayala ziphuma kwiinkalo ngeenkalo. Zichongiwe. Zinezingqi ezahlukileyo yaye zicula iintlobo ezahlukileyo zomculo.