Umcancatho Wokwakha Umcebisi (Mentor) Wophuhliso

Intswelo engxamisekileyo phakathi kwabafundi bezikolo zemfundo ephakamileyo kukhetho lwekamva ibandakanya isiseko”Die Bemagitiging deur Afrikaans (SBA)’s Bridge Building Project. Esi sicwangciso singumzekelo ukunikela ngamacebiso nolwalathiso kubafundi bakaGrade 9 ukuya ku-12 kwisithuba seminyaka emi-4 ngokuphathelene nokhetho lwezifundo, noko azakukufundela nomsebenzi azakuwukhetha-konke ngendlela epheleleyo apho ukuhambela phambili kukabani kuyakuqwalaselwa. Abafundi bayalathiswa njengomcancatho ngokuphathelele imfundo yomfundi indima abamle bayidlale ngokugqibeleleyo kwibutho labo njengabantu abaselula. Eli phulo libandakanya ama-20 abafundi bakaGrade 10 kulo nyaka abasuka eVredendal Secondarbay, eNuwerus High School, eCederberg Academy (eCitrusdal) neJan Kriel (eKosana) nebezibandakanyekile kwiphulo kunyaka ophelileyo, kwakhona nabagqatswa abangama-40 abatsha bakaGrade 9 baseRoodezandt Secondary ngokulandelelana. (eSadron) neskolo sabangevayo i-De LaBat (eWorcester), iZwartberg High School (ePrince Albert), Thembalethu High School (eGeorge) iAlbertinia High School, neDe Rust Futura (eGrabouw). Abafundi bakaGrade 9 bayakufumana ukhetho lwezifundo oluchuliweyo (professional) ukutyhubela unyaka ukubabeka ekhondweni elililo ngembono yokhetho olufanelekileyo ngokuphathelene oko kokukufundela (field of study), lo gama iqela likaGrade 10 liyakuya kwiwekshophu ukususela nge-18 ukuya nge-20 kaJuni. Ejoliswe ekubandakanyekeni kwebutho nokuphuhlisa ubunkokheli eKapa. Injongo eyintloko yeliphulo kukuveza abantu abadala abapheleleyo abanokufikelela izakhono zabo ngokugqibeleleyo nomnqweno wokubuyela kwabanye abantu abalula kwibutho lwabo ngokwenza njengabantu bokuxeliswa.