parallax background

Ukufundela ulonwabo

IPHULO LOKUFUNDA LIKA-ZOË:

Yinkqubo enamabali eyenzelwe abantwana abaku-Grade R ukuya ku-Grade 3 ebakhuthaza bakuthande ukufunda ngeli thuba bekumabanga akhasayo.

UKHALAKHULU:

Eli bali lithandwa kakhulu kwaye libhalwe ngeelwimi ezininzi, liphinde lashicilelwa ukuze libe yincwadi onokuyiqaba ngemibala-bala. Injongo kukukhuthaza abantwana bathande ukufunda nokuphuhlisa isakhono sobuyili kubo.

UGUQULO LWENCWADI:

Incwadi ye-Dramatic Arts and Dance Studies yebanga lika-Grade 10 no-12 ngoku iyafumaneka ngolwimi lwe-braille.

(Funda-booklet / Funda-collection):

Ingqokelela yamaphephandatyana akhutshwe kumaphephandaba encedisana nootitshala bamabanga aphakathi. Le ngqokelela isaqhuba.

KWAILAPPIES:

Liphephandaba langaphakathi le-SBA eliphuma kabini ngonyaka.

UDITYANISO LWENCWADI:

Agricultural management practices Grade 12.