Tshatshela kwizibalo

Le yinkomfa yootitshala baka-Grade 1 ukuya ku-Grade 12 ephuhlusia ukufunda izibalo ngesi-Afrikaans. Le nkomfa iza kubanjelwa kwiingingqi ezahlukileyo minyaka le.  Ngo-2018, lo msitho ububanjelwe e-Upington kwaye uquke ootitshala abakwiphondo laseMntla Kapa. #sigbaarafrikaans