Ngathi

Iinkqubo zethu

I-SBA ijongise kakhulu kuphuhliso lwe-Afrikaans, ngakumbi kwinkqubela yolutsha. Ngoncedo oluphuma kubaxhasi abohlukileyo, i-SBA iqinisekisa ukuba i-Afrikaans ifumana ingqalelo macala onke:
  1. Ukufundela ulonwabo
  2. Amacweyo nokhankathelo
  3. Amafa namagugu olwimi
  4. Uphuhliso lobugcisa

Ukubhiyozela:

USuku loLwimi lweenkobe kwiLizwe Jikelele (International Mother Tongue Day) | 21 February
USuku lweNcwadi kwiLizwe Jikelele (World Book Day) | 23 April
USuku loKutya kwiLizwe Jikelele (World Food Day) | 16 June
USuku lwaMafa namaGugu (Heritage Day) | 24 September
USuku loLutsha (Youth Day) | 16 June
USuku lwamaKhosikazi (Women’s Day) | 9 August
USuku loXolelwaniso (Reconciliation Day) | 16 December

Abasebenzi


Dr Niel le Roux

Umlawuli

niel@sbafrikaans.co.za.


Ms Bianca Greeff

Umphathi we-Ofisi

bianca@sbafrikaans.co.za


Mr Ivan Ndevu

Umncedisi wase-Ofisini

ivan@sbafrikaans.co.za


Mr Gerswin Cupido

Umncedisi wase-Ofisini

gerswin@sbafrikaans.co.za

IBhodi


Dr Marlene le Roux

Usihlalo

Umphathi wase-Artscape, i-trustee ye-Desmond and Leah Tutu Trust nokwangusihlalo we-Western Cape Government’s Youth Academy.

marlenel@artscape.co.za


Dr Dirk Brand

Usekela-sihlalo

UMququzeleli woBambiswano eNtshona Koloni , uMfundisi oPhezulu kwiSikole seYunivesithi yaseStellenbosch yoLawulo loLuntu kunye neTrasti ye "HOPE" uMbutho waseKapa kunye neTrust

dirkjbrand1@gmail.com


Ms Fatima Allie

Ilungu leBhodi

Umphathi wezonxibelelwano

allie.fatima@gmail.com


Ms Mari Lategan

Ilungu leBhodi

Igosa lesiGqeba: Intengiso nonxibelelwano - Curro Holdings

mari.l@curro.co.za
Dr Hendrik Theys

Ilungu leBhodi

Owayesakuba ngusekela-sihlalo weBhodi yolwimi lwe-Afrikaans, umhlohli we-Afrikaans e-CPUT

theysh@cput.ac.za


Mr Johan van Lill

Ilungu leBhodi

Umlawuli we-Wordwise Media nomsasazi we-RSG ne-FMR, ukwalilo nelungu elijongene neembasa ze-Fleur de Cap theatre.

johan@wwd.co.za


Prof Steward van Wyk

Ilungu leBhodi

Intloko yeSebe lesi-Afrikaans e-UWC

svanwyk@uwc.ac.za


Dr Mvula Yoyo

Ilungu leBhodi

Umphathi weeNguqu e-Mediclinic kumazantsi aseAfrika

Mvula.Yoyo@Mediclinic.co.za