Inkulungwane ka-Nelson Mandela

Kule nkulungwane ka-Nelson Mandela sinikezele ngeencwadi ezili-100 kunye neekhrayoni ezili-100 kwi-Balveni Primary nakootitshala besikolo eso ukuvuyisana noSuku lukaMandela.

Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: Mnu Grootboom, Nksk Williams, Nksk Schoor, Mnu Jordaan, Nksk Wakefield (inqununu), Athina Jansen (SBA), Gerswin Cupido (SBA) kunye noMnu De Villiers (isekela-nqununu).

#Mandeladay #VisiblyAfrikaans