Kwailappies Issue 7 Disemba 2018

“NgePhepha ndaba lethu lexhenxhe asikwazi ukungonwabi. Kuba kulo nyaka iSBA iphinde yazuza luninsi kwiProject eziliqhela ezibhaliweyo kweli phepha ndaba. Siphinde sonwabiswe lithuba esithe salifumana sokuba sisebenzisane ne publication yaseEurope kwiWebsite apho kuvel umbhali nesponser uKlavs Skovsholm le bhali esilibiza Ukhalakhulu. Khululek uphinde ukhe uyozjongela pha kwiWebsite yethu apho unozkhethel ulwimi ofuna ufunda ngalo ngoba ngoku umntu angafunda ulwimi lwesXhosa nele Singesi. Enkosi.”