IQUMRHU ELIFUNDISA NGOLWIMI LWESI BHULU – NANGA AMALUNGU E –SBA:

Ukusuka ekhohlo ngu Fatima leRoux (ilingu lebhodi), Sandra Prinsloo (okwalilungu lebhodi)kunye noGqirha.Neil le Roux (Umbhexeshi oyintloko kwi SBA) ngo August 2015 ngethuba babehamba kwizitalato ze Bo-Kaap( umfanekiso : Iphepha-ndaba i- Die Burger)

Sigba Afrikaans –

Sigbaar Afrikaans – Die Stigting vir Bemagting deur Afrikaans (SBA) ngapantsi kobunkokheli obuphume izandla buka Gqirha. Neil le Roux neqela asebenza nalo ukunceda ukufundisa nokuzama uphuhliso nokukhathlelwa kwendalo luluntu ngokusetyenziswa kolwimi lwesi Bhulu ukwenzela ukuba lufumane isidima esilufaneleyo.

Imfundo sisiseko esiwubeka phambili lomsebenzi kuba isisixhobo sokugqithisa ulwazi kuluntu ngokubanzi ,izakhono,kunye nokuzingca . Kungoko ke sizama ukuphumelelisa uninzi lwezifundo kootitshala  ukususela kumanqanaba emfundo ephantsi, kwizikolo zabantwana abaqala isikolo, silunyuse ke lufikelele nakwabo bakumabangu aselula ukuya kwabo bakumalungu aphakamileyo ngokuthi sifunidise ootitshala ulwimi olu,  kwaye ke sijonge nokuphuhlisa abo bashiye isikolo kumabanga asezantsi ngaphambi kokusigqiba isikolo.

Sinale nkolelo yokuba uphuhliso olufumaneka  abantwana bese lula lubanceda ekubeni bazazi imvelaphi yabo kwaye baluxabise nolwimi  lwabo lwemveli, kwaye bazi nokuba uphuhliso loqoqosho lusezandleni zabo ingakumbi xa :

kuphuculwe indlela abacinga ngayo,unxibelelwano olululo lokuqhakamshelana ngokubhala nangokuthetha,ukukwazi ukubala , ukuzama ukuveza amathuba akhayo nafundisayo, nendlela emakukhathalelwe ngayo okusingqongileyo, okufana nemithi, nezityalo , nendalo yonke ngokubanzi.

Olu phuhliso ke luquka oku kulandelayo: Iimfundiso ngoqhakamshelwano olululo: Umsebenzi wezandla, kunye nofundo nzulu ngolwimi nemvelaphi yolwimi lwabo.