I-sba Ifaka Isandla Ekuphuhliseni Inzululwazi Ekaroo

Ukongezelela okutsha kwi-“Die Stigtiging vir Bemagtinging deur Afrikaans”(SBA) ukutyala kwimfundo ukususela ngo-2017 kuye kwagxininisa ekufundeni ngokubhekisele ekuphuhliseni inzululwazi.

Ukusebenzisana neUnivesti yaseStellenbosch kwicandelo lweKhemestri kukhokelele ekwenzeni iwekshophu yootitshala baseprimari benzululwazi ngesiBhulu. Iwekshophu yalo nyaka ebixhaswa yiWCED, iyeyenziwa eLeeu Gamka yaye ibandakaya ootitshala baseprimari abasuka kwizikolo ezingama-20 kwisithili saseKaroo-I-SBA igxininise kule nginqi kumsebenzi wama-2019.

Iwokshophu ibethelele indlela esisiseko nelula yeKhemestri efumaneka kuye nabanina. Ukongezelela, ifuna ukuveza ihlabathi lenzululwazi nenxalenye esebenzisekayo yendalo kubafundi.

UGqr. Rehana Malgas-Enus, ozibandkanya neCandelo leKhemstri (US) uyakukhokela kule nkcazelo ende yosuku eyenzelwe ukongeza uxabiso ngoko kubhalwe kwi kharityulam (curriculum) yesikolo. Ngamnye kwababekho ufumene incwandi yenzululwazi yokuzinnikela ebbiza i-R1 200 aye nayo esikolwani njengendlela yokufundisa.

Iwekshophu yeLebhoretri (laboratory) yesikolo semfundo ephakamileyo kwikhampus yaseStellenbosch nayo inikelwa nyaka ngamnye kwiSBA inikele inqalelo kubafundi bakaGrade 11 nematriki. Le wekshophu yosuku lonke ivumela abafundi babenamava asebenzisekayo ayinnxalenye yeKharityulam yesikolo kwilabhoretri enezixhobo ezipheleleyo. Ekuqaleni kwao nyaka, eli lungelo lingcanyulwe ngabafundi baseZwartberg High School ePrince Albert kunyaka ozayo iyakuba lithuba leMurraysburg High School.

Ngale misebenzi ingentla, iSBA ifuna ukugunyazisa abafundi kunye nootitshala yaye intsalela abafundi abanesakhono kwindawo ezikwanti kwinzululwazi.