I-sba Ibhiyozela Umhla Wencwadi Wehlabathi

Umhla Wencwadi Wehlabathi ubhiyezelwa minyaka le eMzantsi Afrika ngo-April 23 ukongeza ixabiso elimangalisayo amabali alizisayo kwibutho lethu. Ngomoya wesisihlandlo, I-Die Stigtinging vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ityelele izikolo zaseprimari ezisi-7 ngoLwesibini umhla wama-23 noLwesithathu umhla wama-24 iLangerugskool eWorcester, iAshton Primary School, iAshton Public School Combinned School ne-H Venter Primary eAshton, iBontebok Primary neVRT Pitt Primary eSwellendam.

Impapasho (publication) yakamva nje yeSBA, uRobbie die Rowwe Rot/Umabuzi Ogadalala, yingugqulelo edibanisa isiBhulu/nesiXhosa eyenziwe yaluhlobo loopopayi abasexesheni abangamdela-ngozi (adventure), inikelwe ngesisa kubafundi abamalunga nama-900 besiBhulu nesiXhosa bakaGrade 6 no-7 kwindwao ezikhankanywe ngentla. Le ncwadi yoMzantsi Afrika yokwenene yoopopayi ihlangabezana namabuzi angamadela-ngozi awodwa ase Mitchell’s Plain. Ngemisongo (Scrolls) emibalabala epheleleyo nangemizekelo eyindlela yokwenene yoopopayi izotywe nguIsabelle Grobler, imigudu yenziwe ukubeka abafundi kwiintlobo ezahlukahlukeneyo zokubalisa amabali nokufundela ukuzonwabisa, ngolo ndlela difka isandl ekuphuhliseni ulutsha ekufundeni. Ibali lokuqala livela kusiba lombhali ongumDanishi uKlavas Skovsholm, onikele ngesisa kweli phulo, nelenzwe lafanelekea isimo soMzantsi Afrika nguShaka Septembir noSivuyile Mazantsi.

*ISBA yintlagano engenzi nzuzo ezinikele ekufakeni isandla ekufundeni okusisiseko ngokudlulisela ulwazi, uxabiso nobugcisa ngembono yokumanyanisa uluntu oluntetho zininzi.