Uvimba

July 4, 2019

I-SBA Ibhiyozela Umhla Wolutsha Ngencwadi Yokuzoba Ngemibala

I-SBA Ibhiyozela Umhla Wolutsha Ngencwadi Yokuzoba Ngemibala I-Sie Stingtig vir Bemagtiging deur Afrikaans yintlangano engenzi nzuzo ejolise ekufendeni okusisiseko okuyinkqubela yabantetho isisiBhulu, ngenjongo eyintloko ekuqinisekeni kokusebenzisa […]
May 6, 2019

IQUMRHU ELIFUNDISA NGOLWIMI LWESI BHULU – NANGA AMALUNGU E –SBA:

Ukusuka ekhohlo ngu Fatima leRoux (ilingu lebhodi), Sandra Prinsloo (okwalilungu lebhodi)kunye noGqirha.Neil le Roux (Umbhexeshi oyintloko kwi SBA) ngo August 2015 ngethuba babehamba kwizitalato ze Bo-Kaap( […]
March 14, 2019

Imbasa ka-Neville Alexander Kwigalelo Lophuhliso Kusetyenziso Lweelwimi ezininzi

Kwiveki ephelileyo i-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) iye yafumana Imbasa ka-Neville Alexander Kwigalelo Lophuhliso  Kusetyenziso Lweelwimi ezininzi kumsitho weeMbasa zeNkcubeko obanjwa minyaka le liSebe lezeMicimbi […]
July 19, 2018

Tshatshela kwizibalo

Le yinkomfa yootitshala baka-Grade 1 ukuya ku-Grade 12 ephuhlusia ukufunda izibalo ngesi-Afrikaans. Le nkomfa iza kubanjelwa kwiingingqi ezahlukileyo minyaka le.  Ngo-2018, lo msitho ububanjelwe e-Upington kwaye […]