Uvimba

July 19, 2018

Tshatshela kwizibalo

Le yinkomfa yootitshala baka-Grade 1 ukuya ku-Grade 12 ephuhlusia ukufunda izibalo ngesi-Afrikaans. Le nkomfa iza kubanjelwa kwiingingqi ezahlukileyo minyaka le.  Ngo-2018, lo msitho ububanjelwe e-Upington kwaye […]
July 18, 2018

Inkulungwane ka-Nelson Mandela

Kule nkulungwane ka-Nelson Mandela sinikezele ngeencwadi ezili-100 kunye neekhrayoni ezili-100 kwi-Balveni Primary nakootitshala besikolo eso ukuvuyisana noSuku lukaMandela. Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: Mnu Grootboom, Nksk Williams, […]
June 1, 2018

Kwailappies June 2018

Nakubeni kukho ukunqongophala kwamanzi eNtshona Koloni, apha e-SBA iindaba ezimnandi azipheli.          
December 1, 2017

Kwailappies December 2017

Xa unyaka usongeka, ubani uye afune ukujonga ngasemva. Yiyo lo nto ke ne-SBA ijonga ngasemva kunyaka apho ikwazileyo ukufaka isandla eluntwini kwizigaba ezininzi. Ngoku inganako ukubambisana […]