Uvimba

March 14, 2019

Imbasa ka-Neville Alexander Kwigalelo Lophuhliso Kusetyenziso Lweelwimi ezininzi

Kwiveki ephelileyo i-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) iye yafumana Imbasa ka-Neville Alexander Kwigalelo Lophuhliso  Kusetyenziso Lweelwimi ezininzi kumsitho weeMbasa zeNkcubeko obanjwa minyaka le liSebe lezeMicimbi […]
July 19, 2018

Tshatshela kwizibalo

Le yinkomfa yootitshala baka-Grade 1 ukuya ku-Grade 12 ephuhlusia ukufunda izibalo ngesi-Afrikaans. Le nkomfa iza kubanjelwa kwiingingqi ezahlukileyo minyaka le.  Ngo-2018, lo msitho ububanjelwe e-Upington kwaye […]
July 18, 2018

Inkulungwane ka-Nelson Mandela

Kule nkulungwane ka-Nelson Mandela sinikezele ngeencwadi ezili-100 kunye neekhrayoni ezili-100 kwi-Balveni Primary nakootitshala besikolo eso ukuvuyisana noSuku lukaMandela. Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: Mnu Grootboom, Nksk Williams, […]
June 1, 2018

Kwailappies June 2018

Nakubeni kukho ukunqongophala kwamanzi eNtshona Koloni, apha e-SBA iindaba ezimnandi azipheli.