parallax background

Amacweyo nokhankathelo

IIBHULORHO EZAKHIWAYO:

Ukhankathelo lwabafundi oluqala ku-Grade 9 ukuya ku-Grade 12. Oku kuqhutywa ngezifundo ezifanelekileyo ukwenzela kubelula kumfundi xa ephuma esikolweni esiya kumaziko aphakamileyo emfundo.

USUKU LUKAMANDELA:

Ucweyo (workshop) oluphuhlisa ubunkokheli apho kudityaniswa ulutsha oluphuma kwiinkalo ezahlukileyo ukuze luthathe inxaxheba ekwakheni ikamva elifanelekileyo loMzantsi Afrika.

TSHATSHELA KWIZIBALO:

Inkomfa yootitshala baka-Grade 1 ukuya ku-Grade 12 eshukuxa ukuphuhlisa ukufunda izibalo ngolwimi lwesi-Afrikaans.

IKHEMESTRI:

Ukuphuhlisa ubunzululwazi njengesifundo, nalapho kuqeqeshwa abafundi nootitshala ekusebenziseni ilabhoratri.

ISIKHOKELO ONOKUSIFAKA EPOKOTHWENI (QALA UKUFUNA UMSEBENZI):

Indlela ecacileyo nesebenzayo yokufuna umsebenzi.