March 12, 2014

Uphuhliso lobugcisa

Lorem ipsum dolor sit amet dolor. Suspendisse sollicitudin. Fusce non ante euismod quis, placerat quam. Sed interdum arcu quis orci. Nunc vitae metus. Maecenas feugiat lectus elit, ut justo vulputate vitae, commodo magna gravida.
March 11, 2014

Ukufundela ulonwabo

Aenean ligula dui, non eros porttitor a, pharetra accumsan rutrum, wisi accumsan ullamcorper aliquam. In fermentum. Morbi sem et purus in tortor et ligula. Nam vestibulum in, vulputate sed, elementum congue, aliquet vulputate.
March 10, 2014

Amacweyo nokhankathelo

Enim ac turpis egestas. Suspendisse elit lectus dapibus eu, vulputate at, consequat id, ultrices posuere ante ipsum aliquet eget, rutrum magna iaculis arcu massa, feugiat fermentum in, dapibus et, tristique libero in massa.
March 9, 2014

Amafa namagugu olwimi

Nunc justo nibh, sollicitudin quis, egestas risus eu euismod nec, molestie tincidunt. Fusce wisi diam, tincidunt lorem. Aliquam id lorem. Vestibulum tempus. Morbi id dolor urna dapibus aliquam. Etiam varius quis, tellus.

Ezinye iinkcukacha Ngathi

Ngo-1992 kwasekwa i-trust ejongene nokufunda, ukubhala nokubala ngesi-Afrikaans ukuze ixhobise abantetho isisi-Afrikaans eNtshona Koloni, ngakumbi abakwiindawo ezisemaphandleni. Le trust yazala i-SBA.

Funda

iVidiyo

IINDABA ZE-SBA

July 24, 2019

I-sba Ifaka Isandla Ekuphuhliseni Inzululwazi Ekaroo

Ukongezelela okutsha kwi-“Die Stigtiging vir Bemagtinging deur Afrikaans”(SBA) ukutyala kwimfundo ukususela ngo-2017 kuye kwagxininisa ekufundeni ngokubhekisele ekuphuhliseni inzululwazi. Ukusebenzisana neUnivesti yaseStellenbosch kwicandelo lweKhemestri kukhokelele ekwenzeni iwekshophu […]
July 24, 2019

Umcancatho Wokwakha Umcebisi (Mentor) Wophuhliso

Intswelo engxamisekileyo phakathi kwabafundi bezikolo zemfundo ephakamileyo kukhetho lwekamva ibandakanya isiseko”Die Bemagitiging deur Afrikaans (SBA)’s Bridge Building Project. Esi sicwangciso singumzekelo ukunikela ngamacebiso nolwalathiso kubafundi bakaGrade […]
July 23, 2019

I-sba Ibhiyozela Umhla Wencwadi Wehlabathi

Umhla Wencwadi Wehlabathi ubhiyezelwa minyaka le eMzantsi Afrika ngo-April 23 ukongeza ixabiso elimangalisayo amabali alizisayo kwibutho lethu. Ngomoya wesisihlandlo, I-Die Stigtinging vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) […]

IINKQUBO EZIDLULILEYO ESIZINGCA NGAZO


Uphuhliso nge-Drama:

Ukunqwanqwada kwi-drama abafundi abangenalo ithuba lokudlala kwi-drama ukuze bakwazi ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano lwe-kykNET National Acting Competition.

Ukuguqulwa kwencwadi:

Ukupapashwa kwencwadi ye-Dramatic Arts and Dance Studies eyenzelwe abafundi baka-Grade 10 -12 kwakunye notitshala (i-Dramatic Arts ikwashicilelwe nge-braille).


Incwadi equlunqiweyo nepapashiweyo:

Agricultural Management Practices Grade 12.

Funda!-ingqokelela yezifundo:

Izifundo eziqokelelweyo ezincedisa ekufundiseni zipapashwe njengesongezelelo kwiphephandaba i-Die Burger. Oku kwenzelwe abafundi abakumabanga aphakathi.


Umfanekiso oqingqiweyo ka-Adam Small:

I-Artscape imhloniphe isigxina u-Adam Small ngomfanekiso oqingqiweyo. Umboniso ogciniweyo ngembali yakhe uselugcinweni e-Artscape.

Isifundo Sokukhumbula u-Adam Small :

Isifundo saqhutywa ngethuba loMbiyozo ka-Adam Small e-Pniel (2019), apho isithethi esiphambili yayinguNjing. Thuli Madonsela.


I-Afrikaans yase-Bo-Kaap:

Yincwadi yemfundo ka-Gqirha Achmat Davids ethi: “The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 -1915”. Yenziwe yalula ukuze wonke ubani akwazi ukuyifunda.

Umfundisi Patrick Petersen:

Itsha-ntliziyo elinendumasi kuluncwadi lwesi-Afrikaans lithweswe indwe kwibandla lalo lase-Vredenburg kuluncwadi, inkqubo yobugcisa yase-Artscape, kwaye abafundi bawiselwa intetho ngomsebenzi wakhe we-drama.


Usuku lukaMandela:

Ngo-2017 no-2018 abafundi ababonise iimpawu zobunkokheli bamenyelwa kumacweyo ayebanjelwe e-Artscape ukuze kuxoxwe ngoMzantsi Afrika no-Ms Universe u-Demi-Leigh Nel-Peters, Ivor Price (umsasazi we-TV) kunye no-Dean Smith (umdlali weefilimu), kwaye bafumane noqeqesho ku-Manie Botha we-HeyLei.

ISIBHULU SIYACULA! UMOVEMBA

1195x249 NATALIEGABRIELS_SBA Afrikaans Sing_6603

Funda

February 22, 2016

Amacweyo

Amacweyo atsolise ekuxhaseni abafundi kwizakhono zokubhala, zobunkokheli, zokuthetha esidlangalaleni, zonxibelelwano kwakunye nezempatho-mali. La macweyo aqhutywa ziingcaphephe kwizikolo ezikwindawo ezincedwa yi-SBA. Abafundi bathatha inxaxheba kwaye bafundiswa iindlela […]
February 22, 2016

Iibhulorho ezakhiwayo

   

Kwailappies

July 18, 2018

Inkulungwane ka-Nelson Mandela

Kule nkulungwane ka-Nelson Mandela sinikezele ngeencwadi ezili-100 kunye neekhrayoni ezili-100 kwi-Balveni Primary nakootitshala besikolo eso ukuvuyisana noSuku lukaMandela. Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: Mnu Grootboom, Nksk Williams, […]
June 1, 2018

Kwailappies June 2018

Nakubeni kukho ukunqongophala kwamanzi eNtshona Koloni, apha e-SBA iindaba ezimnandi azipheli.